Zpět na stavby

Ecocity Malešice: soubor obytných domů v energeticky pasivním standardu

2. srpna 2016
Ing. arch. Luděk Podlipný

Pasivní obytný soubor Ecocity v Praze - Malešicích se skládá z pěti bytových domů a celkem 110 bytů. Developerský projekt se realizuje ve dvou etapách výstavby. První etapa byla dokončena v roce 2014, druhá etapa bude dokončena na jaře 2016. Stavba postoupila v soutěži Stavba roku 2015 do druhého kola.


Popis lokality
Obytný soubor Ecocity Malešice se nachází v Praze 10 - Malešicích, severně od Malešického parku, na části nezastavěných pozemků vymezených ulicemi Marciho, Akademická a Univerzitní. Lokalita je přístupná z ulice Malešická, která spojuje městské čtvrti Malešice a Jarov.

Obytný soubor se nachází na části pozemků určených územním plánem k obytné výstavbě. Zbylá část pozemků, územním plánem vymezená jako les, není stavebním záměrem dotčena. Z jižní strany k pozemkům přiléhá stávající zástavba bytových domů realizovaných v období posledních sedmi let. Na východní a západní straně navazují na lokalitu nezastavěné pozemky s nekvalitní náletovou zelení. Na severní straně na pozemky navazuje pás náletové zeleně, který přechází v pás lesa podél stávající železniční trati.

Situace

Urbanistické řešení

Obytný soubor Ecocity Malešice se skládá z pěti bytových domů, které jsou spojeny společnou podnoží podzemních garáží do dvou funkčních celků (označeny A, B a C, D, E). Soubor se realizuje ve dvou etapách výstavby.

Bytové domy mají shodně 5 + 1 nadzemních podlaží. Objekty jsou dopravně napojeny na nově budovanou obslužnou komunikaci, prodloužení ulice Marciho. Komunikace je vedena po severozápadním okraji zastavitelné části pozemku, tak aby maximum plochy mezi domy mohlo být využito pro předzahrádky a pobytovou zeleň s parkovou úpravou. Maximum parkovacích stání je vytvořeno v rámci podzemního parkingu bytových domů. Venkovní parkovací plochy jsou dimenzovány pouze pro návštěvníky areálu.

Domy mají obdélníkový půdorys, s hlavními fasádami orientovanými na jih a vstupy ze severní strany. Domy jsou na pozemku umístěny střídavě tak, že svými odstupy mezi sebou vytvářejí plynulý venkovní obytný meziprostor a zároveň všechny byty mají zajištěn dostatečný přísun světla, slunce a také dobrý výhled.

Plocha mezi domy se využívá jako parková zeleň, na střechách parkingu je tzv. zelená střecha. Venkovní plochy jsou rozděleny na venkovní předzahrádky přiléhající k bytům a veřejně přístupnou zeleň. Dělicí opěrné zídky vytvářejí žádoucí parterový detail.

Dispoziční řešení
V obytném souboru jsou dvě půdorysné varianty domů, které se liší relojes de imitacion baratos skladbou a dispozičním uspořádáním bytů. V 1.-5.NP jsou čtyři byty na podlaží ve variantách typického podlaží 2 x 4 + kk, 2 x 3 + kk a 1 x 2 + kk, 1 x 4 + kk a 2 x 3 + kk. V 6.NP se nacházejí dva byty kategorie 4 + kk se střešními terasami. K bytům v 1.NP náleží soukromé předzahrádky. Byty jsou přístupné ze schodišťového jádra s výtahem. Podzemní garáže jsou společné v 1.PP a 2.PP pro dva (A, B), respektive tři budovy (C, D, E). Sklepy mají jednotlivé byty v 1.-2.PP.

Skladba bytů v projektu, dispoziční a plošný standard odpovídají spíše rezidenčnímu (rodinnému) segmentu bydlení.

Vizualizace

Architektonické řešení

Bytové domy mají pět podlaží a ustupující 6. podlaží. Dominantní prvek jižních fasád tvoří vystupující prosklené arkýře obývacích pokojů. Na prosklené arkýře obývacích pokojů plynule navazují rohové balkony.

Severovýchodní a severozápadní byty mají také vysunuté arkýře obývacích pokojů s rohovými balkony tak, aby byl zajištěn lepší výhled a přístup jižního slunce. Ustupující 6.NP má větší pobytové terasy.

Vizualizace plánovaného centrálního parku

Barevně a materiálově jsou domy řešeny v kombinaci teplých přírodních odstínů bílé a šedohnědé omítky. Jižní arkýře obývacích pokojů s balkony a ustupující podlaží jsou opatřeny omítkou s dekorem otisku dřevěné desky.

Vstupní partie domů mají velkoplošný obklad z kompaktních desek TRESPA s dekorem dřeva. Terasy v 5. a 6.NP mají ocelové stínicí pergoly s dřevěnou výplní. Na jižní fasádě jsou v rámci balkonů posuvné panely s dřevěnou výplní pro možnost zastínění a vytvoření soukromí.

Každý dům v areálu nese název stromu, jehož motiv je použit jako domovní znamení u každého vstupu. Stejný strom je pak také vysazen před každým vstupem.

Jižní fasády domů mají výrazněji prosklené arkýře obývacích pokojů, na něž navazují prostorné rohové balkony s posuvnými panely

Technické řešení

Spodní stavba
Spodní stavbu domu tvoří železobetonová monolitická konstrukce, tj. základová deska, obvodové a vnitřními stěny a monolitické sloupy. S ohledem na místní geologické poměry a rozdílné zatížení v rámci půdorysu budovy je založení částí stavby odpovídající bytovým sekcím na vrtaných pilotách. Piloty podpírají železobetonovou základovou desku v místech sloupů, obvodových a vnitřních stěn. Zbylá část půdorysu budovy je založena plošně, na základové desce. Hydroizolace spodní stavby (základová deska a stěny spodní stavby) je řešena vsypem přísady Xypex do betonu.

Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží 1. a 2.NP jsou z monolitického železobetonu. Svislé nosné kontrukce nadzemních podlaží 3.-6.NP jsou z vápenopískových přesných tvárnic pro tenkovrstvou maltu (obvodové stěny, schodišťové stěny a vnitřní nosné a mezibytové stěny). Část vnitřních a obvodových stěn v nadzemních podlažích je řešena také z železobetonu a výtahová šachta z monolitického železobetonu.

Vodorovné nosné konstrukce
Stropní desky nad 1.-2.PP jsou navrženy jako železobetonové vetknuté do obvodových a vnitřních stěn a sloupů. Stropní deska nad 1.PP je z důvodu přenosu zatížení z vrchní stavby lokálně doplněna o železobetovové průvlaky. Stropní konstrukce nadzemní části stavby tvoří bezhlavicové železobetonové desky tloušťky 200 mm, které po obvodě budovy nad terénem zakončuje obvodové žebro. Konzoly balkonů a stříšek využívají ISO nosníky s přerušením tepelného mostu.

Půdorys 3.NP, sekce C

Schodiště a příčky

Podesty tvoří příslušná železobetonová stropní deska. Schodištová ramena a mezipodesty jsou akusticky odděleny od ostatních konstrukcí uložením na pružné podložky.

Železobetonová prefabrikovaná schodišťová ramena jsou uložena na ozuby v železobetonové mezipodestě a podestě. Uložení železobetonových ramen je řešeno přes akustické podložky, tlumicí přenos kročejového hluku. Nášlapnou vrstvu podest a schodišťových ramen tvoří keramická dlažba. Vnitřní příčky jsou ze sádrových bloků v tloušťce 100 mm.

Střechy
Ploché střechy jsou navrženy jako jednoplášťové. Jako hydroizolace byly použity asfaltové modifikované pásy (u střech) a izolace z PVC fólií (u teras). Nášlapnou vrstvu balkonů a teras tvoří keramická dlažba, nebo dřevěné terasové palubky.

Střecha nad podzemními garážemi, mezi obytnými sekcemi, má skladbu s hydroizolací z PVC fólie, s vegetačním souvrstvím, nebo se skládanou dlažbou (terasy předzahrádek a chodníčky na konstrukci).

Fasáda
Fasáda je zateplena kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny v tloušťce 200 mm. Hlavní hmota domu má hladkou omítku v kombinaci bílé a šedozelené hladké omítky (stěrková omítka hrubosti 1,5 mm).

Jižní arkýře obývacích pokojů s balkony, ustupující podlaží a vstupní partie domů jsou opatřeny hladkou omítkou s plastickým dekorem otisku dřevěné desky.

Vstupní partie domů mají velkoplošný obklad z kompaktních desek TRESPA na hliníkovém roštu.

Řez B -B'

Výplně otvorů jsou tvořeny dřevěnými okny z europrofilů 92 s izolačním trojsklem v provedení Integral (otevíravé křídlo v interiéru v líci s rámem).

Zábradlí balkonů a teras je ve spodní části plné, v horní části sestává z ocelových profilů. Terasy v 5. a 6.NP mají ocelové stínicí pergoly s dřevěnou výplní. Jižní balkony jsou doplněny o posuvné stínicí panely, tvořené ocelovým rámečkem s výplní z dřevěných lamel.

Opěrné zdi předzahrádek a vystupující sokl podzemních garáží jsou z pohledového betonu, stěny s kontaktním zateplením mají omítku v imitaci pohledového betonu.

Vytápění budov
Bytové jednotky vytápí centrální teplovodní systém. Zdrojem tepla je centrální plynová kotelna umístěná ve společném suterénu (pro každou etapu). Ohřev TV je zajištěn centrálně pomocí nepřímotopných zásobníků umístěných ve společném suterénu budov.

Vzduchotechnika
Větrání bytů zajišťuje centrální systém nuceného větrání s rekuperací tepla, větrání bytového domu pak vždy dvě VZT jednotky umístěné na střeše budovy ve vhodné poloze blízko vertikálních instalačních jader, aby se minimalizovaly délky potrubí a tím i tepelné ztráty.

K největším bytům v 6.NP náleží prostorné střešní terasy

Nízkoenergetická koncepce
Obytný soubor Ecocity Malešice je navržen a realizován jako energeticky pasivní. Pasivního
standardu bylo dosaženo vhodným návrhem tvaru a orientace budov. Již v rámci architektonického návrhu soubor posoudil energetický specialista a byla provedena optimalizace fasád.

Rizikové detaily stavby - tepelné mosty - byly při návrhu prověřeny tepelně technickým posudkem. Veškeré konstrukce domu mají kvalitní nadstandardní zateplení. Jako výplně otvorů byla použita dřevěná okna s izolačním trojsklem. Pro konzoly se použily ISO nosníky s přerušením tepelného mostu.

Optimalizovaný prostor společného schodiště i přesto působí dostatečně vzdušně

V budovách je navržen centrální systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Pro správnou funkci nuceného větrání musí být zajištěna příslušná vzduchotěsnost bytů, ověřená při realizaci blower door testem.

Pro zamezení přehřívání interiéru v letním období byla pro všechna okna na jižní, západní a východní fasádě provedena příprava pro montáž předokenních žaluzií (schránky nad okny a kompletní příprava elektroovládání).

Zahradní terénní úpravy
Prostory mezi domy a stříhané ploty předzahrádek vytvářejí společný oddechový prostor s parkovou úpravou. Mezi domy prochází plynule stoupající a klesající zvlněná pěší cesta. Na volném prostranství mezi domy je navržena odpočinková plocha s hracími prvky. Přechody mezi soukromými předzahrádkami a společným parkem řeší zčásti vysvahování terénu a zčásti opěrné zídky s popínavou zelení, které zajistí potřebné soukromí předzahrádek.

Vstupy do domů jsou označeny domovním znamením s názvem stromu, který je u vstupu také vysazen

Budoucí rozvoj lokality
Na sousedních pozemcích na východě od realizovaných etap je v projektové přípravě 3. etapa výstavby Ecocity, která se skládá ze dvou bytových domů. Jednotlivé bytové domy svými odstupy mezi sebou vytvoří venkovní odpočinkový prostor - centrální park. Ten by měl sloužit pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel obytného souboru i blízkého okolí. Po realizaci výstavby 3. etapy výstavby a centrálního parku tak vznikne logický a harmonický urbanistický celek. Dojde také k přirozenému propojení pěších tras v území a zlepšení průchodnosti celého území.

Základní údaje o stavbě

Název stavby: Obytný soubor Ecocity Malešice
Investor: Rezidence Malešice s.r.o. (I. etapa), Ecocity Malešice s.r.o. (II. etapa)
Developer: JRD s.r.o.
Architekt: Podlipný Sladký architekti s.r.o., Ing. arch. Luděk Podlipný, Ing. Martin Sladký, Ing. arch. Karel Trachta, Ing. arch. Aleš Janoušek
Generální projektant: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Prováděcí projekt: LUCIDA s.r.o., Ing. Josef Stanko, Ing. Jan Rumánek
Generální dodavatel:

KONSTRUKTIS, a.s.
(I. etapa), BPBP S.A.
(II. etapa)

I. etapa (44 bytů):

dokončeno 10/2014

II. etapa (66 bytů):

dokončení jaro 2016