Zpět na stavby

Dům přírody Hodonínské Dúbravy bude mít novou podobu

V únoru 2022 zahájili pracovníci oblasti Jihovýchod divize Východ společnosti OHLA ŽS stavbu s názvem „Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava – Dům přírody Hodonínské Dúbravy – rekonstrukce objektu centra ekologické výchovy“. Objednatelem zakázky je město Hodonín, kde v budově bývalé školky a současného ekocentra vznikne ke konci letošního roku moderní návštěvnické středisko za více než 52 milionů korun.


Budoucí vzhled budovy a její prostorové uspořádání

Budova se nachází na severním okraji Hodonína v lokalitě zvané Bažantnice v těsné vazbě na přírodní památku Hodonínská Dúbrava a na Zoo Hodonín. Součástí celkové rekonstrukce je také nová nástavba výrazného kubického tvaru ve 2.NP, které bude sloužit jako hlavní vnitřní muzejní expozice. Toto těleso, tvořené dřevěnou konstrukcí, kterou navrhl Ing. arch. Tomáš Havlíček z architektonického ateliéru Létající inženýři, bude zároveň tvořit zastřešení hlavního vstupu ze severní strany a krytý venkovní prostor při vstupu do zahrady.

Provozní schéma budovy je konstruováno tak, aby bylo možno provozovat v objektu volně přístupnou expozici popisující unikátnost přírodní památky Hodonínská Dúbrava a zároveň provádět výukové programy pro školy i veřejnost. Uzlovým prostorem stavby je vstupní vestibul. Zde bude situován informační pult, prodej vstupenek do expozice a prodej regionálních produktů, rovněž zde budou dostupné základní informace o přírodní památce Hodonínská Dúbrava a o samotném Domu Přírody. Z vestibulu se návštěvnické cesty rozdělí do tří směrů. Hlavní trasa povede do populárně-naučné části expozice ve 2. NP, která bude přístupna schodištěm anebo plošinou pro osoby se zdravotním postižením. Předpokládá se, že expozice bude pokračovat i na střeše přízemní části budovy ukázkami flóry a typů biotopů. Západním směrem bude k vestibulu přiléhat spojovací chodba s již více kontrolovaným pohybem návštěvníků a z ní budou přístupné jednotlivé oddíly specializovanějších částí expozice flóry a fauny, které budou zároveň sloužit jako audiovizuální sál pro 56 osob, učebny a tvůrčí dílny. V 1.NP se bude nacházet i provozní a sociální zázemí objektu a při přímém průchodu vestibulem se návštěvník dostane do rozlehlé zahrady s herními a didaktickými prvky, která bude další částí expozice.

Dřevěná nosná konstrukce nástavby

Stávající obvodové a vnitřní stěny objektu byly z kompozitního materiálu Velox. Jedná se o sendvičový systém ztraceného bednění z dřevovláknitých desek tl. 35 mm s vnitřním jádrem tl. 150 mm z monolitického betonu. Zdivo včetně omítek má celkovou tloušťku 250 mm. Stávající obvodové a nosné stěny byly ponechány, vybourány byly jen v prostoru vestibulu, kde byly z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 250 mm vybetonovány stěny nové. Na ty bylo realizováno 2.NP, tvořené předstupujícím dřevěným prostorovým blokem.

Dřevěná nosná konstrukce nástavby vytváří dřevěný kvádr, který se skládá z hlavních nosných rámů (dva obvodové podélné a sedm příčných) složených vždy z horní a spodní pásnice navržené z BSH profilu 240 × 400 mm v kvalitě GL28h SI. V místech křížení jsou podélné a příčné rámy propojeny ve vertikální ose sestavou sloupů vyřezaných do tvaru kmenu stromu z trámů tl. 100 mm, které tvoří staticky vzájemně propojený kompaktní T profil a v rozích objektu L profil. Výplet rámů v příhradové konstrukci tvoří prvky ztvárňující siluety stromů, jejichž hlavní kmen se skládá ze dvou částí dřevěných profilů tl. 100 mm s mezerou mezi prvky 40 mm (100 + 40 + 100 = 240 mm = šířka obvodových profilů rámů). Navazující systém větví z jednoduchého profilu tl. 100 mm je vsazen mezi dva profily základního kmene pomocí tesařského spoje (vzájemné plátování v různých proporcích vzájemného oslabení dle statických požadavků v daném místě). Do spoje bylo celoplošně z obou stran naneseno disperzní lepidlo D4 a následně byl stažen pomocí dvouzávitových vrutů 8,2 × 220 mm umístěných z obou stran v obrazcích dle výkresu. Stromové sloupy jsou v patě i vrcholu opatřeny čepovým ukončením. Většina prvků je vyrobena pomocí CNC stroje a doplněna ruční výrobou včetně detailního zapolohování všech spojovacích prostředků.

V místě konzoly je do podélných stěn umístěn stromový prvek o tl. 240 mm, který byl z důvodu statických a požárních požadavků dodán již z výroby jako jeden kus. Pro zajištění vizuální jednotnosti byla do trámů stromového prvku po jejich opracování do požadovaného tvaru vyfrézována drážka široká 40 mm a hluboká 15 mm. Všechny dřevěné části jsou z BSH profilu (pevnost GL24h a GL28h v pohledové kvalitě SI), přičemž několik lamel vždy nepřerušeně prochází od horní ke spodní pásnici. Další lamely vytvářejí zakřivený tvar a podílejí se na statice celého objektu. Uprostřed nástavby bude situováno schodiště, které přerušuje rámovou konstrukci ve čtvrté řadě. Do tohoto místa je po obou stranách umístěno obrubní žebro vytvářející zároveň zábradlí kolem schodiště, které vynáší zatížení do přilehlého třetího a pátého rámu. Obrubní žebro tvoří I profil, který působí jako celistvý prut. Rámy jsou podepřeny ocelovými sloupy HEB 140 s rozšířenou hlavicí, která eliminuje otlačení dřeva v místě podpor (je doplněna vruty proti otlačení). Dále jsou podélné rámy ve střední části liniově podepřeny na železobetonových věncích přilehlých původních objektů přes systém ložisek. Správná funkce ložisek je nutnou podmínkou pro správnou funkci podepírajících stěn.

Obr. 2 Vizualizace vstupního vestibulu (zdroj: Ing. arch. Tomáš Havlíček)

Stropní konstrukce mezi přízemím a patrem je vytvořena z BHS nosníků. Stropní trámy jsou z vrchní strany zaklopeny smrkovými palubkami P profilu 40 × 146 mm (krycí šířka 136 mm) s dvojitou drážkou a perem s mikrofázkou. Palubky jsou ke stropnicím přilepeny disperzním lepidlem a jsou mechanicky připojeny dvouzávitovými vruty. V horním peru jsou prolepeny polyuretanovým lepidlem, spodní pero není lepeno, což umožňuje dilataci palubek. Střešní konstrukci tvoří střešní nosníky 100 × 400 mm BSH GL24h SI, do kterých jsou ukotveny střešní rozpory 100 × 200 mm BSH GL24h. Na tyto prvky, které horní hranou lícují s horním lícem horní pásnice rámů, je proveden záklop z palubek stejných parametrů jako o patro níže. Viditelné prvky jsou navrženy na požadovanou požární odolnost R15. Na základní konstrukci je ze spodní strany připevněna konstrukce pro podhled (krajní polev exteriéru) a současně je kolem celého obvodu proveden nosný přesah konstrukce pro osazení okenních výplní. Na zabedněnou základní kostru bude provedena konstrukce přesahu. Veškeré okenní výplně jsou hliníkové s izolačním trojsklem a dřevěná nástavba v úrovni 2.NP je opláštěna pomocí prosklených stěn s tmelenými spárami. Nosná konstrukce vynášející zasklení je hliníková. Zajímavostí je střešní plášť severního a jižního křídla, který bude tvořen souvrstvím pro zelené střechy, střechy budou částečně pochozí, v místě chodníků bude dlažba na terčích. Po obvodě atik je navržen pás z kačírku. Střešní plášť východního křídla a střešní nástavby v 2.NP bude tvořen PVC-P fólií mechanicky kotvenou do dřevěné nosné konstrukce střechy.

Závěr

Pro společnost OHLA ŽS je probíhající rekonstrukce a nástavba objektu centra ekologické výchovy z hlediska konstrukčního nevšední, ale velmi zajímavou stavbou. Jejím přínosem je navíc skutečnost, že přispěje k obnově hodonínské městské části Bažantnice, kterou v roce 2021 silně zasáhlo tornádo.

Ing. Jan Helešic
vedoucí projektu
divize Východ, OHLA ŽS, a.s.

text a foto: Ing. Jan Helešic, OHLA ŽS, a.s.