Zpět na stavby

Domov seniorů v Dačicích přináší život v kontaktu s přírodou

4. září 2020
Ing. Milan Špulák

Obnova nevyužívaného pavilonu sester a lékařů v areálu nemocnice v Dačicích, postaveného v padesátých letech minulého století podle návrhu prof. Ing. arch. Bedřicha Rozehnala, a dostavba nového pavilonu umožnily vznik moderního domova pro seniory. Ten poskytuje přívětivé prostředí lidem, kteří už nemohou zůstat bez péče v domácím prostředí.


Úvod

Základním cílem projektu byla revitalizace nevyužívané části nemocnice v Dačicích, zahrnující bývalý pavilon lékařů a sester. Návrh předpokládal zásadní přestavbu stávajících budov a současnou dostavbu nových prostor k účelům domova pro seniory, splňujícího standardy pro 21. století. Záměrem bylo propojení bydlení s přírodou v přilehlém okolí.

K obnově stávajícího pavilonu bylo přistupováno s nejvyšší pečlivostí, přičemž se kladl důraz na zachování současného architektonického rázu areálu nemocnice. Pavilony, vzniklé v padesátých letech 20. století, mají jednotnou architektonickou linku doby těsně předválečné, kterou bylo nutné respektovat. Ačkoliv došlo k novodobým stavebním zásahům, zahrnujícím mj. výměnu výplní otvorů či zateplení obvodového pláště, byl při návrhu kladen důraz na zachování všech nosných architektonických prvků. Dům tak i nadále působí podobným dojmem jako před obnovou. Respektován byl tvar říms, odskakování fasád, zachovány byly kamenné podezdívky, detaily zábradlí a venkovních teras a také členění výplní otvorů.

Budova nového pavilonu je pojata zcela v duchu současných architektonických trendů. Hlavní myšlenkou koncepce této budovy je umožnit pacientům, kteří jsou převážně odkázáni na celodenní pobyt na lůžku, aby přes prosklené stěny pokojů měli dokonalý výhled do korun vzrostlých stromů okolního parku nemocničního areálu. Pokoje jsou v této budově propojeny prostornými balkony, sloužícími jako místo pro setkávání sousedů na patře a zároveň slouží jako stínicí prvek v horkých letních měsících. Díky proskleným zábradlím a stěnám pokojů má ležící člověk neustálý kontakt s okolní přírodou, která se v průběhu roku proměňuje.

Celý domov seniorů tak poskytuje zajímavé výhledy do okolní krajiny. Ať už z lodžií původního pavilonu na údolí řeky Dyje, tak z nové velké střešní terasy, plynule navazující na novou společenskou místnost, situovanou v původním pavilonu. V rámci návrhu jsou zakomponovány také dílčí výhledy, které se odkrývají při průchodu po schodištích či chodbách.

Popis stavby

Domov seniorů v Dačicích tvoří tři navazující objekty: původní pavilon sester a lékařů (B), dostavba ze sedmdesátých let (A) a novodobá přístavba (C). Budova A v sobě ukrývá převážně zázemí a kromě ordinací jsou v ní umístěny také kanceláře, sklady pro personál a zásobovací výtah. Nový hlavní vstup celého komplexu je umístěn v přízemí objektu B. V návaznosti na vstup je situováno schodiště a  výtah.  Nachází  se v něm také denní stacionář. V jednotlivých patrech objektu B jsou umístěny převážně jednolůžkové pokoje s vlastním hygienickým zázemím a kuchyňkou, společná jídelna s kapacitou pro dvacet osob a sesterna. V 5.NP je nově vytvořena společenská místnost pro setkávání seniorů, kulturu nebo bohoslužby. Ta je plně vybavena audiovizuální technikou pro komfortní pořádání různorodých akcí. Na společenskou místnost navazuje velká polokrytá jižní terasa, místnost pro rozjímání, pokoj pro hosty, catering a místnost pro aktivizaci s napojením na menší severní terasu. V objektu C jsou  v přízemí situovány technické místnosti, především  prádelna s přísunem špinavého prádla shozem, údržba a sklady. V patrech jsou dvoulůžkové pokoje s vlastními kuchyňkami a hygienickým zázemím. Pokoje ústí na společné balkony, na nichž se obyvatelé domova společně potkávají a nedochází tak k jejich izolaci na pokojích. Součást každého patra tvoří společná koupelna se zvedací vanou a úklidová místnost.

Pro zajištění bezproblémové obslužnosti jednotlivých podlaží jsou v objektu navrženy dva lůžkové evakuační  výtahy.  Jeden je situován v místech původní výtahové šachty, což znamená, že bylo možné ji i využít v rámci nového provozu. Druhý z výtahů jezdí v centrálním prostoru budov domova seniorů. Přístup do jednotlivých pokojů je zajištěn otvíravými dveřmi bez prahů. Do hygienických zázemí v jednotlivých pokojích lze dále vstoupit dveřmi otevíranými do pouzdra. V rámci přestavby byl vybudován nový vjezd do areálu. Současně došlo k vytvoření parteru s důrazem na bohaté možnosti trávení volného času. Okolí domova seniorů tak nabízí posezení v altánu, procházky po parkových pěšinách, po louce nad vyvýšeným svahem či posezení ve spodní části parku u vodního prvku s vodopádem. Klienti domova seniorů mohou také pečovat o vyvýšené bylinkové záhony. V rámci návrhu sadových úprav  byly  záhony a svahy osazeny  trvalkami,  keři a stromy, které v průběhu roku mění svůj vzhled a vzájemně se doplňují tak, aby pohled na zahradu byl každý den jiný a zpestřující.

Materiálové a konstrukční řešení

Stávající pavilon byl kompletně zrekonstruován. Zůstala zachována hrubá stavba (plošné základové pasy, cihelné zdivo, železobetonové trámečkové stropy). Většina pohledových částí byla zhotovena nově. V části, kde jsou obvodové konstrukce zapuštěny pod terénem, tyto konstrukce dlouhodobě degradovaly vlivem porušené hydroizolace. Bylo tedy nutné přednostně je sanovat. Následně došlo k vybudování základových pasů pod novými akusticky dělicími stěnami. Nosné zdivo a stěny s požadavky na akustický útlum byly realizovány z cihelných bloků, příčky vyzděny z pórobetonových tvárnic. Dozdívky ve stávajícím zdivu byly zhotoveny z plných pálených cihel, případně s využitím cihelných bloků. Stávající schodiště zůstalo zachováno a slouží novému účelu. Ve stávající budově se nachází původní výtahová šachta, taktéž s novým využitím. Obměněné zastropení ve stávající budově je realizováno z ocelových válcovaných profilů a trapézových plechů s nabetonávkou. Zastřešení stávajícího pavilonu bylo navrženo valbové prostřednictvím dřevěných lepených  vazníků s krytinou z falcovaného plechu. Nový pavilon je založen na železobetonových monolitických základových pasech, výtahová šachta na základové desce. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací keramických tvárnic a železobetonu.  Konstrukce  s požadavky na akustický útlum jsou řešeny z cihelných bloků. Příčky byly vyhotoveny z pórobetonových tvárnic. V budově jsou navržena dvě nová schodiště. Obě jsou koncipována jako dvouramenná železobetonová prefabrikovaná. V budově je také instalován nový výtah v centrálním prostoru. U tohoto výtahu je výtahová šachta částečně prosklená – toto prosklení koresponduje s průhledy z výtahové kabiny. Stropy jsou železobetonové filigránové s balkony uloženými na ISO nosnících. Zastřešení nového pavilonu je řešeno plochou střechou s krytinou z PVC-P fólie. Fasáda je provětrávaná a je kombinována z několika druhů materiálů: cemento-vláknité desky, vlnitý plech, smaltované sklo a lehký obvodový plášť. Zábradlí je celoskleněné. Na balkonech jsou osazeny skleněné probarvené paravány.

Nášlapné vrstvy podlah jsou v pokojích klientů a na chodbách z keramické dlažby a přírodního linolea, na balkonech u pokojů je pak použita balkonová stěrka a na hlavní terase betonová dlažba do štěrkového lože. V obvodových konstrukcích stavby jsou osazeny hliníkové výplně otvorů s izolačním trojsklem. Ostatní prosklené plochy v nové fasádě jsou zaskleny izolačním trojsklem do  hliníkových  profilů s přerušeným tepelným mostem. Vnitřní dveřní křídla byla navržena s akustickým útlumem a jsou potažena CPL laminátem včetně falců do ocelových zárubní z pozinkovaného plechu. Všechny dveře byly realizovány bez prahů.

Vytápění je teplovodní, zdroj tepla je přiveden v rámci areálu nemocnice. V původním objektu je  řešeno  otopnými  tělesy, v nově realizovaném je vytápění podlahové. Budovy jsou větrány nuceně vzduchotechnikou. Vzduchotechnická jednotka je umístěna na střeše  nového  objektu. V rámci parteru jsou pod zemí umístěny retenční nádrže, napojené na závlahový systém. Tyto retenční nádrže současně slouží jako zdroj požární vody.

Parter a sadové úpravy

Použité prvky zeleně se snaží propojit areál nemocnice s okolní krajinou tak, aby celkový charakter vzrostlých listnatých dřevin na ni plynule navázal a zároveň aby vytvořil částečně opticky uzavřený podnětný, veselý barevný prostor, jejž mohou klienti mnohostranně využívat. Areál v okolí láká svou malebností nejen přes den, ale také v nočních hodinách, kdy příjemnou atmosféru navozují nízká svítidla u laviček a vhodně nasvícený vodní prvek.

Vstupní část je tvořena příjezdovou komunikací, s kruhovým obratištěm a po obvodu navazujícím parkovištěm pro potřeby obyvatel a jejich návštěv. Stávající cenná vzrostlá zeleň je zachována a nově osazené dřeviny ji vhodně doplňují, lemují komunikaci a chodníky, zpevňují přiléhající svah a vytvářejí „nakloněnou paletu barev“ kvetoucích keřů. Dominantou centrálního vstupního prostoru je výrazná rozložitá lípa s podrostem intenzivně udržovaného trávníku. Ostatní travnaté plochy jsou navrženy jako extenzivní neboli květnaté louky, které dávají tušit návaznost na okolní krajinu.

Nádvoří je z východní a severní strany uzavřeno budovami, ze západní a částečně jižní strany pak svahy, což pomáhá tento prostor částečně uzavřít a zútulnit. Jedná se o hlavní pobytový prostor ubytovaných seniorů. Nádvoří je částečně tvořeno vodní plochou  s dynamickým prvkem – přepadem vody ze zídky a částečně zpevněnou plochou s ostrůvky vyvýšených bylinných  záhonů a solitérních stromů s lavičkami. Jejich charakter  koresponduje s ostatními navrženými  lavičkami v parku.  Vyvýšené  záhony  jsou z dubových hranolů. Výrazným prvkem celku je i gabionová zídka na severozápadní straně, tvořící patu svahu. Na této zídce jsou položeny miskovité kameny, sloužící jako pítka pro ptáky a pro hmyz, stejně jako výtvarně ztvárněná krmítka. „Vodopád“ dále pokračuje pod mostkem do klidné statické vodní plochy. Pro kolemjdoucí se tak nabízí možnost dotknout se vlastníma rukama padající vody přímo z lávky. Trávník je v těchto místech intenzivně udržovaný  s napojením na závlahový systém. Svahy pomáhající uzavřít nádvoří jsou osázeny nižšími a středně vzrůstnými keři, čímž vytvářejí pestrobarevnou plochu. Doplňuje je řada středně vzrůstných stromů tak, aby dokázaly propojit tento prostor se sousedící zelení a vytvořily stín pobývajícím návštěvníkům. Do severozápadní části je umístěn altán s krbem, obklopený keři a porostlý popínavými rostlinami. Zbývající část parteru okolo budovy domova seniorů nabízí  stinná  i slunečná místa, tvořená rozvolněnými skupinami vzrostlých stromů, doplněných středními i vyššími keři, které prostor uzavírají. Trávník je v těchto místech extenzivní a má charakter květnaté louky. Nacházejí se tam také odpočívadla atypického tvaru doplněná prvky umožňujícími aktivní odpočinek.

Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový domov pro seniory
Stavebník: Krajský úřad Jihočeského kraje
Návrh: JPS J. Hradec s.r.o.
Architektonicko-stavební řešení: Ing. Milan Špulák, Ing. arch. Milan Špulák ml., Jaroslav Šléz, DiS.
Konstrukční část: Ing. Luděk Němec, Ph.D., Ing. Jaroslav Beneda
Požárněbezpečnostní řešení: Jiří Hrůza
Návrh zdravotních instalací: Martin Cakl
Návrhelektroinstalací: Ing. Josef Hroděj, Ing. Miloš Kulhavý
Návrh vytápění: Jan Plucar
Návrh vzduchotechniky: Jaroslav Janda
Návrh měření a regulace: Bc. Milan Pospíchal
Návrh sadových úprav: Ing. Miroslava Cimbůrková
Zhotovitel: HSF System a.s, Pavel Obrusník, Petr Prosický
Stavbyvedoucí: Pavel Obrusník, Petr Prosický
Realizace: 01/2017–09/2018
Další technické údaje
Zastavěná plocha
Stávající hlavní objekt: 621 m2
Stávající objekt s výtahy: 116 m2
Navrhovaná přístavba: 358 m2
■ Obestavěný prostor
Stávající hlavní objekt:
13 056 m3
Stávající objekt s výtahy: 2 205 m3
Navrhovaná přístavba: 6 673 m3
■ Počet podlaží
Stávající hlavní objekt:
6
Stávající objekt s výtahy: 6
Nově navrhovaná přístavba: 5
■ Počet lůžek
Dvoulůžkové pokoje:
20 × 2 = 40 osob
Jednolůžkové pokoje:
33 × 1 = 33 osob
Celkem: 73 osob