Zpět na stavby

Dálnice D3 postoupila k Borku

14. listopadu 2017
Ing. Václav Nedorost

Před zářijovým prodlouženým víkendem byl na Českobudějovicku zprovozněn úsek dálnice D3 mezi Borkem a Úsilným. Ke slavnostnímu přestřižení pásky a uvítání řidičů 27. září 2017 došlo o dva měsíce dříve, než bylo původně plánováno. Nový úsek vznikl tzv. na zelené louce a významně ulevil Borku i Českým Budějovicím.

Autor:


V letech 2008–2012 vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice se zaměřením na dopravní infrastrukturu. Je autorizován v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava. Je hlavním stavbyvedoucím ve firmě Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice.


Výstavba dálnice D3 0309/III Borek – Úsilné započala v dubnu 2015, a to současně s dalším úsekem Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Stavbu v délce 3160 m realizovalo sdružení EUROVIA CS – STRABAG.

Křižovatka s devíti větvemi

Stavba je situována v úseku od napojení na stávající silnici I/3 nad obcí Borek u Českých Budějovic po silnici I/34 (České Budějovice – Jindřichův Hradec). Napojení nového úseku dálnice na České Budějovice bylo provedeno mimoúrovňovou prstencovou křižovatkou. Tento tvar byl dán z předchozích stupňů projektové dokumentace. Již v rámci výstavby silnice před osmnácti lety byla vybudována část původně navrženého tvaru křižovatky v podobě tří větví a mostu na větvi České Budějovice – Praha. Tyto větve včetně stávajícího mostu byly v rámci stavby odstraněny. Křižovatka je v současnosti tvořena okružním pásem s devíti větvemi, přičemž větev č. 9 je bypassem ve směru České Budějovice – Linec. Za křižovatkou je zmiňovaný úsek ukončen a v budoucnu bude v místě napojeno pokračování dálnice (konkrétně stavba D3 0310/I Úsilné – Hodějovice). Na trase nového úseku se nachází celkem jedenáct mostů – dva nadjezdy a devět mostů v trase. Nejdelší most přes Kyselou vodu měří 200 m a v nejvyšším bodě je mostovka 15 metrů nad terénem. V rámci stavebních prací došlo k odhumusování a sanaci, vytvarování zemního tělesa, výstavbě propustků v trase dálnice, konstrukci vozovky včetně povrchu, ohumusování svahů zemního tělesa apod. Součástí stavby byla také výstavba provizorního napojení na silnici I/3 na začátku úseku. Úsek dálnice D3 prochází zalesněným územím východně od obce Borek, vede přes údolí s vodotečí Kyselá voda, lesním porostem a ornou půdou. Dálnice dále přemosťuje vodoteč Stoka. Průchodem lesními ani zemědělskými pozemky se charakter území nezměnil, trasou dálnice však došlo k jeho rozdělení. Na obě strany dálnice byl zajištěn přístup buď po stávajících místních či účelových komunikacích, případě po jejich upravených částech.

Protihlukových opatření netřeba

Trasa dálnice byla posouzena ve hlukové studii. Hluk z dálnice by neměl překročit hygienické limity ani při výrazném nárůstu dopravy či při vyšších jízdních rychlostech. Z tohoto důvodu nebylo nutné navrhovat protihluková opatření. Navržené mostní stavby byly do trasy umístěny s ohledem na konfiguraci terénu. Most přes Kyselou vodu byl z důvodu vhodnějšího ekologického, estetického i technického řešení navržen s délkou přemostění 192,30 m. Ostatní mosty byly navrženy tak, aby přemostění bylo provedeno ekonomicky a technicky optimálně s maximálním důrazem na estetická začlenění konstrukce do krajiny. Zprovoznění tohoto úseku významně ulevilo obyvatelům a obcím okolo stávajících komunikací nižších tříd. Odlehčení a uvolnění dopravy pocítili především řidiči v jihočeské metropoli, protože při jízdě z Třeboně mohou využít tento úsek a jet na Prahu po D3, aniž by museli projíždět městem. Auta jedoucí od Prahy najíždí na dálnici u Borku. Úsek Borek – Úsilné je součástí prodloužení D3 k rakouským hranicím. Dálnice D3 propojuje hlavní město a oblast středních a jižních Čech, kde napojuje Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť. Výstavbou dálnice D3 se zvýší bezpečnost provozu a sníží se negativní dopady na obyvatele v oblastech dotčených stávající průjezdnou dopravou. Navržená trasa dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu s označením E55, který vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka. D3 je také součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť).

Základní informace
Název: D3 0309/III Borek – Úsilné
Stavebník: ŘSD ČR
Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS – STRABAG
Hlavní stavbyvedoucí: Bc. Václav Nedorost
Doba realizace: 04/2015–09/2017 (zprovoznění), 02/2018 (dokončení)
Cena díla: 717, 5 mil. Kč
Základní informace
Název: D3 0309/III Borek – Úsilné
Stavebník: ŘSD ČR
Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS – STRABAG
Hlavní stavbyvedoucí: Bc. Václav Nedorost
Doba realizace: 04/2015–09/2017 (zprovoznění), 02/2018 (dokončení)
Cena díla: 717, 5 mil. Kč