Zpět na předpisy

Bezpečnost práce jako důležitý úkol společensky odpovědných firem

14. ledna 2016
redakce PR článek

Každá firma, pokud dobře funguje, je složitý organismus, který nevisí ve vzduchoprázdnu, ale existuje dohromady s lidmi vně i uvnitř společnosti.

Autor:Toto možná trochu klišovité konstatování stojí nicméně u počátku definice společenské odpovědnosti. Společensky odpovědná firma má totiž na zřeteli nejen svůj zisk a prosperitu, ale především se zajímá o to, jaký dopad má její činnost na životy a prostředí jejich zákazníků, zaměstnanců i lidí, kteří například nejsou přímými konzumenty daného zboží nebo služby. Mezi jeden ze zásadních aspektů společenské odpovědnosti patří nepochybně vztah k bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, a tak by odpovědná firma neměla tuto kapitolu svého fungování podceňovat, jelikož zraněný zaměstnanec je vždycky nucen čerpat ze společnosti navýšené zdroje, ať už v podobě peněžních dávek nebo v podobě různých subvencí v případě trvalých následků. Přitom předejít situacím souvisejících s pracovními úrazy vůbec nemusí být složité.

Průběžné řešení bezpečnosti práce - povinnost daná předpisy
Bezpečností práce rozumíme souhrn opatření, které mají za cíl monitorovat a odstraňovat rizika bezpečnosti a zdraví všech osob, které se pohybují na pracovišti, ať už jako řádné návštěvy nebo jako zaměstnanci při plnění svých úkolů. Mezi základní dokument, který bezpečnost práce definuje, patří zákon č. 262/2006 Sb. neboli Zákoník práce a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Tyto dokumenty hovoří jasnou řečí v tom smyslu, že je úkolem každého zaměstnavatele aktivně vyhledávat, řídit a eliminovat veškerá rizika, která mohou na pracovišti hrozit. Na dodržování postupů eliminace rizik dohlíží Státní úřad inspekce práce, který může v závažných případech porušení nařízení o bezpečnosti práce udělit pokutu až v řádech milionů korun. Krom Inspektorátu práce se na komplexní problematice BOZP podílí také místně příslušné ústředí hasičů (požární ochrana), úřad práce a ve specifických případech též inspekce životního prostředí, česká obchodní inspekce nebo báňský úřad.

Nástroje k řízení problematiky bezpečnosti práce
Na řešení problematiky bezpečnosti práce existuje několik nástrojů, z nichž některé jsou přímo předepsané zákonem, jiné jsou pak ponechány na vašem rozhodnutí, nicméně prakticky vždy se jejich nasazení nějakým způsobem vyplatí. Hlavní pomůckou související s bezpečností práce je takzvaná dokumentace BOZP, což je soubor dokumentů, ve kterých jsou mimo jiné zapsána všechna možná rizika na pracovišti a který obsahuje všechny protokoly o povinných bezpečnostních školení zaměstnanců. Vedení dokumentace BOZP je povinné pro každou firmu a krom toho je nutné ji pravidelně aktualizovat. Jednou z hlavní součásti dokumentace BOZP je registr rizik, se kterým by se měl povinně seznámit každý nastupující zaměstnanec, případně každý pracovník, který přichází na nový úsek.

Krom předepsané dokumentace, která musí být přítomna v papírové formě na pracovišti, existuje mnoho dalších nástrojů, jako je online verze dokumentace BOZP, která vám např. hlídá data povinných prověrek na pracovišti, revizí vybavení, povinného školení řidičů, školení požární bezpečnosti a další důležité náležitosti. Kvalitní poskytovatel služeb BOZP je pak schopen na upozornění systému pružně reagovat a zajistit svým klientům potřebný servis či školení ještě před uplynutím dané lhůty. Pokud navíc využíváte software, který byl na BOZP speciálně sestaven, a máte zodpovědného dodavatele služeb BOZP, můžete si být i jisti, že všechny vaše dokumenty odpovídají příslušným zákonným požadavkům. V poslední době totiž dochází k poměrně intenzivnímu ladění naší legislativy BOZP se společnými pravidly Evropské Unie, a tak je dobré si vždy nechat zrevidovat vaší dokumentaci, jestli stále odpovídá potřebným standardům.

BOZP není jen o povinnostech, ale též o společenské odpovědnosti
Každý, kdo byl nějakým způsobem u pracovního zranění vám potvrdí, že kolikrát s sebou nesou takové situace více problémů než se zdá, a to i v případě, že zranění nemá trvalé následky. Jednou z položek jsou samozřejmě náklady na léčbu zraněného, další jsou ovšem chybějící pracovní kapacity, které je potřeba operativně nahradit, což se často neobejde bez nákladného zaškolení a následně pak přemýšlení, co dělat po návratu zraněného pracovníka s těmito kapacitami. V případě trvalých následků je samozřejmě situace úplně jiná, a nejen že takové zranění představuje velkou zátěž pro samotného pacienta, ale v důsledku také pro jeho blízké a vznikají samozřejmě další náklady v rámci sociálních fondů, které v důsledku potřebují více peněz z vybraných daní. Společenská odpovědnost tedy v tomto případě úzce souvisí s ekonomií zdrojů, která je pracovními úrazy přímo ohrožena.

Většina úrazů vzniká nedodržením základních směrnic BOZP
Je bohužel smutným faktem, že valná většina pracovních úrazů, a to i těch fatálních má jako hlavní příčinu nerespektování základních pravidel a instrukcí bezpečnosti práce, na druhém místě jsou návykové látky jako alkohol a paradoxně až o několik příček níže technické závady, u kterých je ovšem nutné rozlišovat technické závady způsobené nedostatečnou revizí či servisem daného zařízení. Z toho vyplývá, že dobře řešená problematika BOZP může velmi silně ovlivnit celkovou pracovní mobilitu a flexibilitu dané oblasti a že odpovědný zaměstnavatel přistupuje k BOZP s maximální možnou mírou zodpovědnosti a pečlivosti.

Státní programy jako výzva k zlepšení stavu BOZP
To, že bezpečnost práce je nedílnou součástí společenské odpovědnosti firem si už v polovině devadesátých let uvědomilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které připravilo spolu se Státním úřadem inspekce práce motivační program pro firmy nazvaný ?Bezpečný podnik?. Toto ocenění se uděluje dvakrát ročně, vždy maximálně na tři roky a krom prestiže spojené s tímto titulem se nositel této certifikace může spolehnout na plnou součinnost orgánů dozorujících bezpečnost práce při řízení rizik bezpečnosti práce na maximální možnou míru. Tím je posílena nejenom spolupracující úloha dozorových orgánů, ale zároveň je společensky odpovědným firmám nabídnuta možnost veřejně deklarovat, že si svých zaměstnanců váží, a že pro jejich bezpečí dělají maximum, což pozitivně motivuje zájem nových pracovníků o danou společnost. Společensky odpovědné organizování bezpečnosti práce je zkrátka otázka napříč celou společností a nikoliv pouze zaměstnanců či zaměstnavatelů konkrétních firem.

Zdroj: www.bozp.cz