Zpět na stavby

Aquapark Vejsplachy ve Vrchlabí

14. prosince 2022
Ing. Ondřej Matoušek

O výstavbě aquaparku se ve Vrchlabí mluví už skoro čtyřicet let. Sedmihektarový areál Vejsplachy, kde se v současnosti nachází téměř hotová stavba, začalo město budovat před sedmi lety. Vznikla na něm hřiště pro fotbal, atletiku či další sporty a v zimě uměle zasněžované běžecké tratě. V roce 2018 proběhla revitalizace rybníku Kačák na přírodní koupaliště. Město Vrchlabí pro budoucí bazén vybudovalo inženýrské sítě, cesty i parkoviště a v dubnu 2021 tam společnost Metrostav DIZ s.r.o. zahájila výstavbu aquaparku.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce. Od roku 2008 pracuje ve firmě Metrostav a.s. v oblastním zastoupení pro Liberecký kraj, divize 8, kde ve funkci stavbyvedoucího realizoval např. výstavbu pavilonu intenzivní medicíny nemocnice v Jablonci nad Nisou, statické zajištění po havárii stropů ve Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou nebo stavbu haly Magna Liberec. Od roku 2021 je vedoucím projektu ve firmě Metrostav DIZ s.r.o.


Město dlouhodobě hledalo vhodné umístění stavby. Na základě řady prověřovacích studií pak zvolilo místo nad přírodní vodní plochou Vejsplachy. Vzhledem k tomu, že lokalita Vejsplachy je částečně přírodní památkou, bylo tedy žádoucí, aby stavba svými parametry nepůsobila rušivě, proto bylo podmínkou architektonické ztvárnění ohleduplného zasazení stavby do přirozeného terénu. Návrh je koncipován jako třípodlažní, částečně podzemní objekt, který se skládá ze základových desek ve čtyřech úrovních s maximálním výškovým rozdílem 4 m. Toto řešení bylo vynuceno zadáním, které počítalo se zasazením budovy do svahu, uložením dvou podlaží pod zem a založením pod hranicí podzemní vody. Stavba je tedy přizpůsobena terénu, první podzemní podlaží terén kopíruje, ze severní strany se však na úrovni terénu nachází první nadzemní podlaží. V prvním podzemním podlaží je situována bazénová hala, sprchy, šatny a zázemí pro personál, ve druhém podzemí je umístěna bazénová technologie. V nadzemním podlaží najdeme vstup, pokladnu, gastro provoz a kanceláře.

Konstrukční řešení

Objekt je vzhledem ke značné vydatnosti podzemní vody založen na základové železobetonové desce tl. 450 mm. Celá stavba má čtyři úrovně založení z důvodu ustupujících podlaží. Svislé nosné stěny jsou železobetonové, tl. 300 a 250 mm. Založení budovy, které firma zrealizovala v loňském roce, bylo výzvou. Základové poměry v zájmovém území jsou složité zejména výskytem relativně mělké úrovně hladiny tlakové podzemní vody a zvětralých prachovců i pískovců v podzákladí nerezových bazénových van. Dalo se předpokládat, že voda bude základním prvkem této stavby již dlouho předtím, než začne napouštění prvního bazénu. Nejnižší část základů je 0,5 m pod hladinou přilehlého přírodního koupaliště Vejsplachy a několik metrů pod úrovní tlakové podzemní vody. Ze stavební jámy bylo šesti čerpadly kaž­dý den odváděno cca 40 m3 vody. Aby byla stavba ochráněna před průsaky, bylo po­užito cca 7 000 m2 hydroizolačního asfaltového pásu. Kvůli vydatnému dešti se stavba dostala do částečného skluzu. Zpoždění z loňského roku se postupně daří eliminovat a v době psaní tohoto článku probíhají komplexní zkoušky s napouštěním bazénů. Vše se tak blíží k datu předání 30. listopadu 2022 a otevření od 26. prosince 2022.Obr. 02 Situace (zdroj: CENTROPROJEKT GROUP a.s.)

Obr. 2 Situace (zdroj: CENTROPROJEKT GROUP a.s.)

Další komplikaci představovala skála, která se objevila při hloubení stavební jámy. Na její odstranění bylo nutné použít hydra­ulické kladivo o hmotnosti cca 2,3 t. Naštěstí se nejednalo o souvislý masiv, a tak bylo možné strojně, hydraulickým kladivem, skálu „odlupovat“ až do konečné podoby základové jámy. Tím bylo rozbito cca 300 m3 soudržné horniny. Zvláštností této stavby je závěrečná bilance zeminy. Zatímco na většině projektů je třeba její přebytky odvézt, v tomto případě tomu bylo naopak. Několik tisíc kubíků zeminy bylo nutno na stavbu dodat. Materiál se dovážel z nedaleké Horní Branné a byl deponován na stavbě. Využil se na parapláň stabilizovanou hydraulickým pojivem, vrstvení probíhalo po 200 mm, vrstvy byly hutněny válcem o hmotnosti 20 t. U každé vrstvy byla předepsána jedna statická zatěžovací zkouška na 300 m2. Nejvyšší mocnost vrstev činila cca 2 m. Poslední vrstva, která byla zároveň plání pro konstrukční vrstvy vozovek, popř. chodníků, byla také stabilizována hydraulickým pojivem.

Obr. 04 Příčný řez D-D' (zdroj: CENTROPROJEKT GROUP a.s.)

Obr. 4 Příčný řez D-D' (zdroj: CENTROPROJEKT GROUP a.s.)

Průběh stavby

Během léta proběhly práce v 1.PP na hrubých podlahách v bazénové hale i na obkladech a dlažbě zázemí a šatny. Ve 2.PP byla dokončena bazénová technologie, vzduchotechnika (VZT), topení a rozvody zdravotnětechnické instalace (ZTI) včetně požární vody, rozvody silnoproudu a MaR. V 1.NP se realizovaly práce na na sádrokartonových konstrukcích (SDK), rozvodech VZT, ZTI, slaboproudu (SLP), silnoproudu a MaR. V současné době se v 1.NP a 1.PP pracuje na vybavení interiérů a provozu gastro. Byly dokončeny montáže prosklených fasád a kruhových oken. Taktéž je osazen a zasklen vyhřívanými skly světlík na střeše 1.PP. Bazénová hala má železobetonové průvlaky nad hlavním plaveckým bazénem obloženy exotickým dřevem. Podél jižní fasády v 1.PP jsou dokončeny vzduchotechnické kanály z materiálu ALP, jednalo se o velmi náročnou část, kdy každých 250 mm byl vyveden ALP vzduchotechnický kanálek z hlavního potrubí až k vyústce, jež se nacházela od 1 do 2 m od hlavního potrubí. Kanálky se tak musely na tři fáze postupně obetonovat v rámci podlah. ALP kanálek není určen pro přenesení zatížení od provozu nebo realizace podlah, proto po první fázi, kdy byla obetonována vodorovná část, došlo k překrytí pozinkovaným plechem tl. 2 mm (více než 70 bm). Pak mohly být položeny izolační desky podlahového vytápění spolu s rozvody podlahového vytápění a následovala druhá betonáž. Následně byly osazeny na konce ALP potrubí vyústky – podlahové štěrbiny, byly přikotveny a dobetonovány. Podlahové štěrbiny jsou vyšší než nášlapná vrstva podlahy, proto nemohly být provedeny v druhém kroku betonáže. Na budoucí terase je osazena zámečnická konstrukce pro slunolam. Je dokončeno schodiště na toboganovou věž a montáž ocelové konstrukce přístavku. Strojovna vzduchotechniky v 1.PP byla osazena dvěma hlavními klimatizačními jednotkami. Připraveny jsou přípojky pro vodovodní, dešťovou a splaškovou vodu. Zdrojem provozní vody jsou dvě vrtané studny a městský vodovod. Zdrojem tepla je kotelna se dvěma plynovými kotly a kogenerační jednotkou. Kotelnu si dodává celou objednatel.

Obr. 05 Betonáž základové desky 2.PP

Obr. 5 Betonáž základové desky 2.PP

Dokončen je STL plyn s přípojkou a přípojka NN. Od loňského listopadu je hotova trafostanice. Je realizována zelená střecha a hrubé terénní úpravy. Probíhají práce na komunikacích, zpevněných plochách a sadových úpravách. V červnu byla dokončena betonáž hrubých podlah a byly položeny obklady a dlažby, SDK, VZT, ZTI, elektroinstalace, MaR, bazénová technologie. Byly zahájeny venkovní úpravy, realizace zateplovacího kontaktního systému ETICS, montáže nerezových den bazénu a venkovního i vnitřního toboganu a stejně tak zámečnických prvků, výstupových ocelových konstrukcí na toboganovou věž, prováděly se obruby a štěrkové vrstvy komunikace, realizovala se parní kabina a vyhřívané lavice. Komplexní zkoušky byly zahájeny v první polovině října a budou probíhat do konce listopadu. Od konce prosince se uskuteční zkušební provoz. Funkční zkoušky bazénové technologie se týkají všech okruhů, a to A–F; jmenovitě od napouštění plaveckého bazénu až po venkovní whirlpool. Celý systém bude po prvotním vyzkoušení řízen automaticky MaR. Během funkčních zkoušek se odladí množství dávkování chemie, odběry vody na rozbory a např. program praní filtrů, dopouštění.

Obr. 11 Jihozápadní pohled od rybníku, vidět je prosklená šikmá fasáda a ŽB stěny s kruho­vými okny

Obr. 11 Jihozápadní pohled od rybníku, vidět je prosklená šikmá fasáda a ŽB stěny s kruho­vými okny

Závěr

Projekt byl a je velmi složitý nejen technicky i klimaticky, ale i místně. Nedařilo se nám, až na výjimky, přesvědčit ke spolupráci regionální firmy, takže technici i dodavatelé museli dojíždět i z větší vzdálenosti. Díky dobrému týmu a firemnímu zázemí však dílo spěje do úspěšného konce.

Základní údaje o stavbě

Název stavby: Výstavba krytého bazénu s aquaparkem, Vrchlabí
Investor: město Vrchlabí
Financování: z městského rozpočtu města Vrchlabí
Návrh: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Generální zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., závod 8
Zástupce zhotovitele: Ing. Ondřej Matoušek
Doba výstavby: 1. 4. 2021 – 30. 11. 2022
Zastavěná plocha: cca 2 250 m2
Obestavěný prostor celkem: cca 11 082 m3
Plavecký bazén a tobogány – Okruh A
Celková plocha bazénu: 215 m2
Celkový objem bazénu: 302 m3
Cvičný bazén a brouzdaliště – Okruh B
Plocha cvičného bazénu: 50 m2
Plocha brouzdaliště: 8 m2
Víceúčelový bazén – Okruh C
Plocha bazénu: 100,5 m2
Objem bazénu: 125,6 m3
Whirlpool – Okruh D
Plocha bazénu: 15 m2
Objem bazénu: 14 m3
Whirlpool venkovní – Okruh E
Plocha bazénu: 7,5 m2
Objem bazénu: 6,4 m3

Základní údaje o stavbě

Název stavby: Výstavba krytého bazénu s aquaparkem, Vrchlabí
Investor: město Vrchlabí
Financování: z městského rozpočtu města Vrchlabí
Návrh: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Generální zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., závod 8
Zástupce zhotovitele: Ing. Ondřej Matoušek
Doba výstavby: 1. 4. 2021 – 30. 11. 2022
Zastavěná plocha: cca 2 250 m2
Obestavěný prostor celkem: cca 11 082 m3
Plavecký bazén a tobogány – Okruh A
Celková plocha bazénu: 215 m2
Celkový objem bazénu: 302 m3
Cvičný bazén a brouzdaliště – Okruh B
Plocha cvičného bazénu: 50 m2
Plocha brouzdaliště: 8 m2
Víceúčelový bazén – Okruh C
Plocha bazénu: 100,5 m2
Objem bazénu: 125,6 m3
Whirlpool – Okruh D
Plocha bazénu: 15 m2
Objem bazénu: 14 m3
Whirlpool venkovní – Okruh E
Plocha bazénu: 7,5 m2
Objem bazénu: 6,4 m3