Zpět na osobnosti, rozhovory

Alois Dryák, 2. díl

8. dubna 2021
Petr Zázvorka

Ve druhé polovině svého tvůrčího období je vrcholem tvorby Aloise Dryáka Velký strahovský stadion (Masarykův státní stadion), monumentální stavba, svou rozlohou 310,5 × 202,5 m ve své době největší na světě. Byla symbolem ambicí demokratického Československa, ale i jejich zmaru.

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.

Realizace ovlivněné kubismem

Po 1. světové válce navrhl Dryák kubistický spolkový a obytný dům Československého odborového sdružení v ulici Na Perštýně č. p. 347/I, situovaný do Starého Města pražského, jenž byl realizován v letech 1922–1924. Ve stejné době a ve stejném stylu navrhl na Vinohradech stavbu paláce „Radio“ (Radiopalác tehdy na Foschově, dnešní Vinohradské třídě č. p. 2000/XII). Během let 1924 až 1926 stavěl domy č. p. 1517, 1518 a 1587, 1588/XI ve Vratislavově (dnes Baranově) ulici na Žižkově.

Soutěž na stavbu Památníku osvobození

Účastnil se rovněž první soutěže na Památník osvobození na Vítkově v roce 1923. Spolu s architektem Karlem Štiplem (1889–1972) a akademickým sochařem Jaroslavem Brůhou (1889–1969) získal návrh pod názvem Akropolis nejvyšší druhou cenu (první nebyla udělena). Návrh umísťoval na vrcholu Vítkova podlouhlé muzejní i administrativní budovy s nádvořím, které se otevíralo směrem k Holešovicím. Ve středu terasy, směřující k centru Prahy, byla navržena kruhová plocha, v jejímž centru měl být hrob Neznámého vojína. Slavnostní branou s pylonem, na kterém měla být ve výšce 40 m umístěna jezdecká Žižkova socha, procházela a směřovala cesta ke hřbitovu popravených legionářů. Návrh byl původně doporučen k realizaci s tím, že sochařské provedení není považováno za definitivní; později však bylo shledáno, že se návrh k realizaci nehodí. Problém umístění Vojenského muzea byl později vyřešen rozdělením obou budov, když Vojenské muzeum bylo umístěno na úpatí a panteon na vrcholu kopce.

Urbanistické studie

Velice úspěšné byly Dryákovy urbanistické studie, většinou se s nimi umístil na honorovaném druhém místě. Hned v prvních letech republiky, konkrétně v roce 1923, to byla studie na regulaci pobřežní části Malé Strany, v roce 1925 soutěž na urbanistickou studii akademického náměstí v Brně a v roce 1926 konkurs na řešení petřínské komunikace, která měla řešit spojení Smíchova a Dejvic. Dalším úspěchem architekta Dryáka byl jeho návrh na regulační řešení hlavního města Slovenska Bratislavy, kde v mezinárodní soutěži obsadil v roce 1930 také druhé místo (první místo nebylo uděleno). Téhož roku vyhrál soutěž na využití strahovských lomů, kde měla vzniknout sportovní hřiště.

Stavby třicátých let, funkcionalismus

V letech 1927 až 1933 navrhoval a realizoval Dryák budovu tiskárny Orbis č. p. 1896 a 2127/XII ve Foschově (Vinohradské) třídě a Slezské ulici, již ovlivněnou funkcionalismem. Z let 1928 až 1929 pochází rodinný dům č. p. 1377/XIX v ulici Na Hanspaulce v Dejvicích, kde rovněž stavěl školu v č. p. 1000 (návrh byl podán v roce 1929, kolaudace proběhla v roce 1932). Mezi lety 1928 až 1933 byla postavena podle Dryákových návrhů budova Právnické fakulty Masarykovy university v Brně-Veveří (č. p. 158). Z roku 1930 pochází dvorní budova tiskárny u č. p. 126 /II v Ostrovní ulici na Novém Městě pražském. Tentýž rok s architektem Janem Mayerem (1889–1959) navrhovali funkcionalistickou novostavbu obytného a kancelářského domu č. p. 154/II v Opatovické ulici postaveného v letech 1932 až 1939. V roce 1931 postoupil Dryák do užší soutěže na budovu Nejvyššího soudu v Brně, kde získal III. místo.

Velký strahovský stadion

Jestliže se staly pomník Františka Palackého a socha svatého Václava přirozenými symboly národa, potom Velký strahovský stadion (také Masarykův státní stadion), svou rozlohou 310,5 × 202,5 m největší na světě, se stal svědkem mnohatisícových sportovních vystoupení vyjadřujících odhodlání bránit republiku a později i nenaplněných ambicí demokratického Československa. Alois Dryák navrhoval již v roce 1926, po přemístění sletu z Letenské pláně, na Strahově první dřevěnou arénu, tehdy ještě s částečně nasypanými hliněnými tribunami na půdorysu současného stadionu pro VIII. všesokolský slet. Stadion se nachází na Strahovském kopci, na Atletické a Vaníčkově ulici v pražském Břevnově č. p. 100 v Praze 6.

Dryákův návrh areálu stadionu pro IX. všesokolský slet předpokládal kapacitu 17 010 cvičenců při rozestupu 185 cm, maximální počet diváků na všech tribunách a ochozech činil 166 000 (počet návštěvníků byl však v dalších letech překonán – po úpravách se zvýšila kapacita stadionu na 250 000 diváků, z toho 56 000 míst bylo k sezení).

Dryák při návrhu svého životního díla uplatnil zkušenosti z urbanistických studií i předchozích návrhů sokolských cvičišť a stadionů. Návrhy sportovního areálu dokumentovaly světovou prestiž malého národa s vysokou úrovní kultury a tělesné zdatnosti. Šatny pro cvičence, které byly součástí návrhu, předpokládaly prostor pro přípravu k vystoupení 20 000 cvičenců a 20 000 cvičenek, dále pro 5 000 účinkujících při vytváření scénických obrazů a zvláštní prostor šaten pro 5 000 zahraničních účastníků sletu. Návrh předpokládal stanoviště „autoparkingu“ pro 1 300 vo­­zů, tramvajové nádraží, příchozí a příjezdové komunikace od Smíchova i z Dlabačova napojené na vstupy do stadionu, síť restaurací, občerstvení a jídelen pro cvičence (v počtu 15 000 v jednom cyklu) i návštěvníky, veřejná hygienická zařízení, zdravotní zařízení, umývárny, budovu pošty, zvláštní prostor pro Radiožurnál apod. Součástí areálu byly i dva menší stadiony – stadion civilní (dnes multifunkční Stadion Evžena Rošického s kapacitou cca 19 000 míst) a stadion vojenský, rovněž s tribunami a potřebným vybavením pro atletiku a další sporty.

Architektonicky a technicky nejzajímavější jsou návrhy funkcionalistické železobetonové tribuny strahovského stadionu.
Citujme z technické zprávy Dryá­kova návrhu stavby, uveřejněné v časopisu Styl z let 1932 až 1933 na str. 26 až 38 [1]:

Uprostřed západní sypané tribuny [...] postavena byla definitivní tribuna 104 m dlouhá o celkové stavební hloubce 25,5 m. Tribuna tato upravena jest stupňovitě pro místa k sedění a místa lóžová se zvýrazněným středem, ve kterém umístěna lóže presidentova, lóže vlády a diplomatického sboru. Stupňovitá tato úprava provedena jest ve dvou pásech o šířce stupňů 75–80 cm [...]. Budovu prostupují 2 široké průchody na místa k stání v ochozu a šest užších průchodů k sedadlům. Nástup na hlavní lóžová a sedadlová místa tribuny umožňuje 6 schodišť pro obecenstvo, rozdělených tak, aby každé bylo při plném nástupu stejně zatíženo. Mimo těchto šest schodišť jsou v budově ještě zvláštní schodiště pro presidenta a schodiště na velitelský můstek, který jest umístěn na střeše budovy, ve výši 18,87 m nad úrovní cvičiště. K presidentovu schodišti nastupuje se vestibulem a schodiště ústí do entrée, ku kterému připojuje se salon p. presidenta. Kromě těchto místností jsou zde potřebné toilety a telefonní kabina. [...] V přízemí budovy jsou lékařské ambulance a W. C. pro obecenstvo, strážnice, telefonní ústředna, byt zřízence a místnost pro transformátor. V patře [...] jsou buffety, lékařské vědecké pracovny a skupiny toilet obecenstva. Celá tato budova jest provedena jako jeden konstruktivní celek a kryta střechou celkem 18 m širokou, zakotvenou do vnějších pilířů budovy, uprostřed nesenou litými sloupy. Krakorec střechy jest 10 m hluboký, část mezi podporami 8 m dlouhá. [...] Nosný systém trámů a průvlaků umístěn jest nad střechou, kterýžto způsob konstrukce proveden zde po prvé. [...] Zatížení (střešní konstrukce – pozn. red.) přenáší se přímo na betonové jádro, jehož stlačení má za následek roztažení ve směru kolmém na osu sloupu a pak ocelová roura jádro obalující namáhána jest tahem. V obou koncích sloupů zabroušeny jsou specielní klouby ocelové, přenášející tlak do čtvercových ložisek, uložených a zapuštěných do ocelové konstrukce. Tyto ocelové sloupy působí tudíž jako kyvné stojky. Tlak větru zachycen jest dvanácti mohutnými pilíři železobetonovými, tvořícími bočné stěny schodišť.

Uprostřed západní sypané tribuny [...] postavena byla definitivní tribuna 104 m dlouhá o celkové stavební hloubce 25,5 m. Tribuna tato upravena jest stupňovitě pro místa k sedění a místa lóžová se zvýrazněným středem, ve kterém umístěna lóže presidentova, lóže vlády a diplomatického sboru. Stupňovitá tato úprava provedena jest ve dvou pásech o šířce stupňů 75–80 cm [...]. Budovu prostupují 2 široké průchody na místa k stání v ochozu a šest užších průchodů k sedadlům. Nástup na hlavní lóžová a sedadlová místa tribuny umožňuje 6 schodišť pro obecenstvo, rozdělených tak, aby každé bylo při plném nástupu stejně zatíženo. Mimo těchto šest schodišť jsou v budově ještě zvláštní schodiště pro presidenta a schodiště na velitelský můstek, který jest umístěn na střeše budovy, ve výši 18,87 m nad úrovní cvičiště. K presidentovu schodišti nastupuje se vestibulem a schodiště ústí do entrée, ku kterému připojuje se salon p. presidenta. Kromě těchto místností jsou zde potřebné toilety a telefonní kabina. [...] V přízemí budovy jsou lékařské ambulance a W. C. pro obecenstvo, strážnice, telefonní ústředna, byt zřízence a místnost pro transformátor. V patře [...] jsou buffety, lékařské vědecké pracovny a skupiny toilet obecenstva. Celá tato budova jest provedena jako jeden konstruktivní celek a kryta střechou celkem 18 m širokou, zakotvenou do vnějších pilířů budovy, uprostřed nesenou litými sloupy. Krakorec střechy jest 10 m hluboký, část mezi podporami 8 m dlouhá. [...] Nosný systém trámů a průvlaků umístěn jest nad střechou, kterýžto způsob konstrukce proveden zde po prvé. [...] Zatížení (střešní konstrukce – pozn. red.) přenáší se přímo na betonové jádro, jehož stlačení má za následek roztažení ve směru kolmém na osu sloupu a pak ocelová roura jádro obalující namáhána jest tahem. V obou koncích sloupů zabroušeny jsou specielní klouby ocelové, přenášející tlak do čtvercových ložisek, uložených a zapuštěných do ocelové konstrukce. Tyto ocelové sloupy působí tudíž jako kyvné stojky. Tlak větru zachycen jest dvanácti mohutnými pilíři železobetonovými, tvořícími bočné stěny schodišť.

Zvláštní pozornost zařízení stadionu byla věnována i ozvučení seřadiště a samotného cvičiště. Rozhlasové zařízení zprostředkovalo devět amplionů nástupiště a šatny byly ovládány jedenácti reproduktory přímo z náčelnického můstku. Síť byla zabezpečena dvěma transformačními stanicemi a vlastní náhradní elektrárnou s dieslovým motorem. Hlavní reproduktory byly přikloněny do cvičiště, jejich nejvyšší výkon zasahoval až do vzdálenosti 8 km (u těch větších), 2 km (u těch menších). Stěny hudebního sálu, odkud bylo možné vysílat živou hudbu, byly obloženy celotexovými deskami, přičemž sál byl vybaven klimatizací.

Podle Dryákova návrhu se měla postavit také betonová tribuna s místy ke stání na východní straně, k realizaci však již za jeho života nedošlo.

Stadion dostavěli s vlastními přístavbami a úpravami architekti Ferdinand Balcárek (1904–1975) a Karel Kopp (1903–1956) k X. všesokolskému sletu v roce 1938. Dnešní východní tribuna byla postavena až v sedmdesátých letech 20. století podle návrhu architekta Zdeňka Kuny (1926–2019).

Osudy stadionu, dále přistavovaného, využívaného i zneužívaného, rezonovaly s historií Sokola a státu, na jehož vzniku se tato nejen tělovýchovná organizace podílela. Přes nejistou a pesimistickou budoucnost stavby v současnosti postupně chátrající je malou útěchou, že od roku 2003 je funkcionalistická stavba tribuny na seznamu památek České republiky.

Architekt Alois Dryák zemřel ve věku šedesáti let 6. června 1932 v Praze. Rozestavěnou sokolovnu na Vršovickém náměstí č. p. 111 dostavěl v letech 1932 až 1933 podle plánů svého přítele architekt Bohumil Hübschmann (1878–1961), který si od roku 1945 změnil příjmení na Hypšman.

Zdroje:
[1] Styl, časopis pro architekturu, stavbu měst a stavební průmysl. 1932–1933, roč. XII (XVII). Praha: Společnost architektů v Praze.
[2] VLČEK, Pavel a kol. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Academia, 2004.
[3] HRUBEŠOVÁ, Eva, Josef HRUBEŠ. Pražské sochy a pomníky. Praha: Petrklíč, 2009.
[4] LUKEŠ, Zdeněk. Praha moderní 1. díl. Velký průvodce po architektuře let 1900–1950 / Historické centrum. Litomyšl, Praha, 2012.
[5] ZÁZVORKA, Petr. Osobnosti stavitelství. Praha: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. a Národní památkový ústav, 2016.