arrows Právo, ekonomika arrows Poradna arrowsPoradna ČKAIT: Stavba polní cesty
text: Marie Báčová, ředitelka Informačního centra ČKAIT
číslo: 08/07
Poradna ČKAIT: Stavba polní cesty
Rozsah oborů a specializací autorizace, které uděluje ČKAIT, je uveden v publikaci „Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby“, 2. vydání, vydalo Informační centrum ČKAIT 2004. Rozsah oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ je podle této publikace následující:
odeslat odeslat    tisk tisk

• pro autorizované inženýry:
Stavby hydrotechnické, zdravotně technické, meliorační a sanační, stavby pro nakládání s odpady. Součástí oboru jsou i stavby trubních dálkovodů, stavby pro úpravu krajiny a stavby pro funkci lesa.

• specializace stavby meliorační a sanační pro autorizované techniky/stavitele:
Soubor činností, staveb a zařízení zajišťujících zlepšení přírodních podmínek a využívání půdy úpravou vodních poměrů v půdě. Stavby k zavlažování a odvodňování pozemků, úpravy malých vodních toků a malých vodních nádrží, lesotechnické meliorace, hrazení bystřin a pozemkové úpravy, včetně po ních a lesních cest, stavby sanační a stavby pro nakládání s odpady.

Rozsah autorizace je v případě inženýrů více obecný, u techniků pak jde o tři specializace (stavby hydrotechnické; stavby zdravotně technické a výše citované stavby meliorační a sanační), u nichž je popis, resp. výčet rozsahu autorizace podrobnější. Ve výčtu u staveb melioračních a sanačních se objevují také polní a lesní cesty. Možnost překrývání oborů a specializací autorizace udává článek 2.31 citované publikace:
Inženýr autorizovaný v oboru pozemní stavby, nebo dopravní stavby, nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo mosty a inženýrské konstrukce, nebo městské inženýrství nebo technologická zařízení staveb je v rámci stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vykonávat i všechny odborné činnosti oborů technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Přitom je vždy povinen splnit příslušná ustanovení stavebního zákona a autorizačního zákona.
Jak vyplývá z uvedené citace, není přípustné překrývání oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství na jedné straně a oboru dopravní stavby na druhé straně. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích neobsahuje sice přímou definici polní cesty (naproti tomu stavbu lesní cesty definuje vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa jako „účelovou komunikaci, která je součástí lesní dopravní sítě, určená k odvozu dříví, dopravě osob a materiálu pouze v zájmu vlastníka lesa a pro průjezd speciálních vozidel. Umožňuje bezpečný celoroční nebo sezónní provoz.“). Lze ji však odvodit z definice účelové komunikace:

Zákon č. 13/1997 Sb., § 7 Účelová komunikace:
(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi, nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.
(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

Zákon č. 13/1997 Sb., v § 16 Stavební řízení dále stanoví:
(1) Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad.
Z výše uvedeného lze dovodit, že polní cesta je účelovou komunikací; pokud půjde o veřejnou účelovou komunikaci (polní cestu), je pro stavební řízení příslušný silniční správní úřad, a pak bude zřejmě vyžadována z hlediska zhotovitele projektové dokumentace autorizace v oboru dopravní stavby (pokud se nedohodnete se silničním správním úřadem na tom, že bude souhlasit s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství). Pokud půjde o neveřejnou účelovou komunikaci, povede řízení obecní stavební úřad, zde by se měla bez problémů uplatnit i autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007