Číslo: 08/07

SPS HYUNDAI GOLF TOUR 2007

Číslo: 08/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Den koordinátorů Dortmund 2007

Číslo: 08/07
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Dne 11. května 2007 se konal v areálu vzdělávacího centra Hansemann Řemeslnické komory Dortmund pod motem „z praxe – pro praxi“ Den koordinátorů 2007.

Oznámení o udělení akreditace

Číslo: 08/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Konference ESCL

Číslo: 08/07
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text a foto: Česká společnost pro stavební právo

Česká společnost pro stavební právo informuje, že na základě rozhodnutí zasedání prezidentů národních společností sdružených v Evropské společnosti pro stavební právo (ESCL), konaném ve Stockholmu 25. srpna 2006, bylo rozhodnuto o uspořádání konference ESCL a zasedání prezidentů v Praze ve dnech 20.–22. září 2007.

ČR - SR - Maďarsko

Číslo: 08/07
Rubrika: Firemní blok
Autor: redakce

Strategie rozvoje veřejného vybavení pro zajištění funkce sídel a regionů

Číslo: 08/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Ivan Horký, Václav Jetel | foto: autoři

Bezproblémová funkce měst a obcí je nemyslitelná bez rozsáhlé škály zařízení technického a účelového charakteru. Část těchto zařízení běžný občan ve standardním životě města či obce téměř nevnímá; jsou tvořena sítěmi podzemních i nadzemních vedení či nehmotných paprsků radioreléových tras. Jejich existenci a význam si zpravidla připomeneme jen v mimořádných situacích jejich poruch, havárií a kapacitní nedostatečnosti. Druhou část veřejné vybavenosti měst a obcí naopak tvoří zpravidla nejvýstavnější reprezentativní veřejné budovy a jejich urbanistické soubory, často určující nezaměnitelný obraz města či obce, jejich genius loci.

Pivovary - specialita kulturního dědictví ČR

Číslo: 08/07
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Ing. Šárka Jiroušková | foto: archiv autora

Pivovarství v celé své šíři, rozmanitosti a dlouholeté tradici je neodmyslitelnou součástí české kultury a patří na jedno z prvních míst mezi historickými výrobními odvětvími. Díky tisíciletému vývoji sehrálo výjimečnou roli v technice i ekonomice a do značné míry utvářelo hospodářskou a sociální podobu krajiny jako nepominutelný fenomén.

Rekonstrukce Velkého počernického rybníka v Praze - Dolních Počernicích

Číslo: 08/07
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Ondřej Palička | foto: Jiří Karnecki

Velký počernický rybník, ležící na toku Rokytky na východním okraji Dolních Počernic, je největším pražským rybníkem. Jeho historie začíná patrně už ve 14. – 15. století. V dnešní podobě je však znám až od počátku 19. století. Z vodohospodářského hlediska se jedná o nejvýznamnější rybník v povodí Rokytky, který má zejména retenční a krajinotvornou funkci.

Satelity zatím postrádají svoji základní ideu - koncepční myšlení

Číslo: 08/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý, Atelier 5, archiv Jakub Kynčl

„Podstata myšlenky tzv. Vesnice ve městě leží v nostalgickém pošilhávání po životě v rodinném domě na venkově, nejlépe ještě v těsném kontaktu s přírodou. Tento sen, či lépe řečeno zbožné přání velkého množství Evropanů (a nejen jich) je ve městě, které nabízí práci, prakticky – ale především ekonomicky – poměrně těžko realizovatelné.“

Satelitní městečka očima sociologa

Číslo: 08/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský

Obnova Městské části Dolní Počernice

Číslo: 08/07
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Zbyněk Richter | foto: Karel Vosátka

Městská část Praha – Dolní Počernice leží ve východní části Prahy. Její rozloha je 574 hektarů a žije zde přibližně 2050 obyvatel. Významným centrem je unikátní soubor historických budov s přírodní památkou Velký počernický rybník a krásným, památkově chráněným zámeckým parkem. V posledních letech zde probíhá úspěšná realizace celkové obnovy s významným využitím možností, které se naskýtají v oblasti různých dotačních titulů, zejména strukturálních fondů Evropské unie.

Zdravé město

Číslo: 08/07
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Jan Borecký, archiv

V pořadí dvanáctá mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2007, pořádaná Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů a Fakultou stavební VŠB–TU Ostrava dne 22. června 2007 v konferenčním sálu hotelu Thermal, měla aktuální téma: „Zdravé město z pohledu městského inženýra“. Téma o to závažnější, že ve státním programu udržitelného rozvoje se podle jednoho z diskutujících problém zdraví úplně ztratil.

Když dirigent máchne taktovkou, tak už nelze měnit hráčům noty

Číslo: 08/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Ing. Jiří Kaláb je majitelem stejnojmenné brněnské stavební firmy, která za sebou zatím v jihomoravském regionu zanechala nesmazatelnou stopu v podobě mnoha realizací.

Územní plánování v novém stavebním zákoně a prováděcích předpisech

Číslo: 08/07
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. arch. Hana Bártová, JUDr. Jan Mareček, Ing. Tomáš Sklenář

Strategie rozvoje sídel a regionů je určována aktivitami regionální politiky, která stanovuje zásady pro harmonický rozvoj regionů především ovlivňováním usměrňování investic a finančních toků do území. K tomu napomáhá územně plánovací činnost, jejímž cílem je zajišťovat předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území. Tím dosahovat obecně prospěšného souladu veřejných i soukromých zájmů týkajících se rozvoje území.

Stavebnictví v květnu 2007

Číslo: 08/07
Rubrika: Statistika
Autor: Text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc

Celková stavební produkce v květnu 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 1,4 % a po očištění časové řady stavebních prací od sezónních vlivů byl růst 5,0 %. Po vysokých tempech růstu v začátku roku se tak dostavilo určité zpomalení růstu stavební produkce, které bylo v jednotlivých odvětvích značně diferencované.

Strana:  1   2   3   4 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007