2007 arrows 05 arrows Budování transevropské dopravní sítě se opožďuje, FIEC je kritický
text: ČKAIT, ČSSI, SPS
číslo: 05/07
Budování transevropské dopravní sítě se opožďuje, FIEC je kritický
Celoevropská federace stavebních podnikatelských svazů FIEC (Fédération de l´Industrie Européenne de la Construction) se sídlem v Bruselu, jíž je Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR členem, zveřejnila tiskové prohlášení, ve kterém kriticky poukazuje na oddalování realizace, pomalý postup a nedostatečné financování nejdůležitějších projektů společné dopravní infrastruktury EU.
odeslat odeslat    tisk tisk

FIEC tak vyjádřila v podstatě stanovisko všech 34 národních stavebních podnikatelských svazů z celkem 28 zemí (26 zemí EU a EFTA + Chorvatsko a Turecko), sdružujících všechny kategorie stavebních firem.

Tiskové prohlášení

Předsedové vlád členských zemí v roce 1994 v Helsinkách schválili, aby do roku 2010 bylo dokončeno 14 prioritních projektů (vybraných na zasedání v Essenu). Ty tvoří nejdůležitější část ze všech projektů, zařazených do transevropské železniční i dálniční dopravní sítě TEN (Trans-European-Network), protože jejich realizace je podmiňující pro udržení dlouhodobého rozvoje, konkurenceschopnosti, soudržnosti a pro možnost rozšíření EU. To bylo opakovaně připomínáno při různých příležitostech, i při zasedáních představitelů vlád, Evropského parlamentu a Evropské komise.
V roce 2004, ve kterém došlo k rozšíření EU o nové členské státy, byl tento počet prioritních projektů zvýšen na 30 a současně bylo schváleno jejich dokončení do roku 2020.
Z posledního přehledu o postupu realizace těchto TEN projektů, který FIEC zpracovala v závěru roku 2005, však vyplývá, že přes určité dílčí přínosy dosažené v minulých letech představuje celkový postup v plnění tohoto záměru značné zklamání:

  • z celkem čtrnácti původních „Essenských projektů“ jsou dnes dokončeny pouze tři, pro dalších sedm je zabezpečeno plné financování;
  • pokud se týká celkového pokroku v realizaci všech třiceti prioritních projektů, pak v průměru jich bylo dokončeno pouze 36,9 %, při vynaložení 115 mld. EUR;
  • objem stavebních prací, které by měly být provedeny do roku 2020 tak představuje 197,4 mld. EUR.

FIEC je velice znepokojena odklady v realizaci a pomalým postupem při dokončování těchto projektů. FIEC proto žádá členské státy, aby stanovily a přijaly adekvátní opatření a schválily celkový rámec, umožňující prosazení inovovaného způsobu financování těchto projektů. Dále FIEC vyjadřuje politování nad neadekvátním umisťováním stanovených finančních zdrojů ze společných  fondů EU. V rozpočtu Evropské komise pro financování projektů TEN je v současnosti k dispozici pro období 2007–2013 pouze 5 mld. EUR, přičemž v následujících patnácti letech by měly být provedeny práce v celkovém objemu 198 mld. EUR. Kromě toho FIEC vyjadřuje znepokojení i nad nedávným vývojem, ke kterému dochází v některých členských státech, a který (bez ohledu na právní hodnocení přijatých opatření) bude mít podle očekávání za následek negativní dopad na další realizace. A to nejenom příslušných individuálních (tzn. národních) projektů, ale i projektů společných (propojených dopravních koridorů). Tyto skutečnosti budou mít samozřejmě negativní dopad na všechny projekty TEN, u nichž zcela bezpochyby dojde k dalším časovým skluzům v jejich realizaci.
Projekty TEN zůstávají základem soudržnosti a konkurenceschopnosti EU, a proto FIEC požaduje, aby členské státy respektovaly svoje dřívější rozhodnutí a zamezily všem snahám, které by ve svých důsledcích bránily výstavbě a rozvoji kteréhokoliv z dílčích projektů zařazených do transevropské dopravní infrastruktury.

Stanovisko SPS v ČR

S uvedeným obsahem tiskového prohlášení lze bezpochyby bezvýhradně souhlasit a to zejména v současnosti, kdy Česká republika pociťuje dopady dalšího rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko, což ve svých důsledcích zvýšilo dopravní zátěž zejména ve směru na jihovýchod Evropy a v podstatě vyvolalo trvalé přetížení dálniční sítě.
Ze staveb celoevropského významu TEN (jejichž přehled je vydáván každoročně v publikaci nazvané „Blue book“), prochází přes Českou republiku železniční koridor Athény–Sofie–Budapešť–Vídeň–Praha–Norimberk/Drážďany,
koridor Gdaňsk–Varšava–Brno/Bratislava–Vídeň a dálniční tah Gdaňsk–Brno/Bratislava–Vídeň. V souvislosti s přípravou v pořadí již 14. vydání „Blue book“ se v současnosti vyjadřují k časovému a objemovému postupu prací na těchto koridorech příslušné státní organizace – Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Státní fond dopravní infrastruktury.
Ve vývoji realizace tohoto velkorysého projektu EU se v posledních letech projevují především následující tendence: EU v současnosti není schopná vytvářet finanční zdroje na podporu těchto projektů podle původního předpokladu. S tím jsou spojená následná omezení nerespektující zcela důsledně objektivní nutnost prioritních a významných transevropských koridorů. V důsledku této skutečnosti pak došlo k výraznějšímu prosazování určitých národních zájmů a snah dokončit projekty realizované především v zemích původní patnáctky. V současnosti se zřejmě neprojevuje ani výraznější snaha o respektování dalších změn v důsledku posledního rozšíření a tím i nutnosti řešení zhoršené situace v typicky tranzitních státech Unie, mezi které ČR bezpochyby patří. Pokud by se souběžně s tímto vývojem financování z fondů EU zpomalilo i financování dopravní infrastruktury v rámci našeho státního rozpočtu, zůstala by situace především na českých dálnicích i v blízké budoucnosti značně tíživá.
O to více v celé EU roste význam účasti i soukromého kapitálu při budování dopravní infrastruktury formou PPP projektů. Přitom je zřejmé, a minulé roky to jasně prokázaly, že české stavební firmy jsou kapacitně na plnění původně předpokládaného rozsahu prací dobře připraveny a jsou schopné je beze zbytku plnit.
Zbývá tedy uvážit, zda by nebylo účelné (v současných podmínkách, kdy EU na jedné straně roste co do počtu svých členů a na straně druhé není schopná svůj schválený program TEN projektů zabezpečit) znovu přehodnotit priority jejich významu s cílem položit větší důraz na menší počet skutečně základních dopravních tras a především na odstranění mezitím vytvořených „úzkých hrdel“, které brání plynulosti přepravy a v podstatě omezují možnosti bezproblémového zabezpečení přepravních potřeb a požadavků v dalších letech, která bezpochyby, v souvislosti s hospodářským růstem Unie, dále porostou.Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007