Ing. Hana Rosypalová

Absolvovala VUT v Brně, Fakultu stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Od roku 1999 pracuje v Pražské vodohospodářské společnosti a.s., kde se věnuje přípravě a zajištění zpracování celoměstských koncepčních dokumentů – především Generelu odvodnění HMP a následnému zařazení z nich plynoucích investic do investičních plánů města. V současnosti je vedoucí úseku koncepce kanalizací a ČOV. Je autorizovanou osobou ČKAIT.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 05:55
Tracy is unable to log error.