doc. Dr. Ing. Jan Pruška

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby, poté doktorské studium tamtéž. Zabývá se podzemními stavbami a numerickým modelováním úloh geomechaniky. Podílí se na tvorbě norem a technických předpisů, je hlavním řešitelem a spoluřešitelem výzkumných projektů TAČR. Je docentem v oboru teorie stavebních konstrukcí a materiálů, autorizovaným inženýrem ČKAIT pro geotechniku. Od roku 2019 vedoucí katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 05:22
Tracy is unable to log error.