Ing. Pavel Klásek

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Projektantem od roku 1989 u s. p. Ingstav Brno, pobočka Olomouc, později VISSO s.r.o. Věnuje se dopravním stavbám, statice stavebních konstrukcí, podzemním stavbám a bezvýkopovým technologiím, k čemuž má osvědčení způsobilosti k výkonu báňský projektant. Autorizovaný inženýr v oborech dopravní stavby, statika a dynamika staveb, autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby – stavby zdravotnětechnické.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 13:38
Tracy is unable to log error.