prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde se v současnosti věnuje pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti a v rámci akreditované laboratoře OL 124 i stanovení součinitele difuze radonu v hydroizolačních materiálech. Zabývá se navrhováním protiradonových opatření a aplikací numerických výpočtových metod v této oblasti. Je soudním znalcem a autorem norem na ochranu staveb proti radonu.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 22. 5. 2024 04:53
Tracy is unable to log error.