prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde se v současnosti věnuje pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti a v rámci akreditované laboratoře OL 124 i stanovení součinitele difuze radonu v hydroizolačních materiálech. Zabývá se navrhováním protiradonových opatření a aplikací numerických výpočtových metod v této oblasti. Je soudním znalcem a autorem norem na ochranu staveb proti radonu.


Nejnovější články autora