Číslo: 03/07

Protipovodňová opatření na území Povodí Ohře, s. p.

Číslo: 03/07
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Jan Svejkovský | foto: archiv autora

Protipovodňová ochrana je důležitou součástí našeho života. Způsoby jejího zajištění jsou odlišné pro lokální a pro regionální rozsah. Základem je však rozumné využívání kulturní krajiny.

Péče o vodní toky na území Krkonošského národního parku

Číslo: 03/07
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Radko Novotný | foto: autor

Krkonošský národní park na svém území spravuje 550 km drobných vodních toků, které se nacházejí v povodí řek Jizery, Labe a Úpy. Většina těchto toků si zachovala bystřinný charakter, některé byly postupně zahrazovány. Hrazení bystřin, jehož výstavbu vyvolala již v roce 1897 katastrofická povodeň, má v této oblasti dlouholetou tradici.

Koordinace protipovodňových patření s Městským okruhem v Praze

Číslo: 03/07
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Alexandr Butovič | foto: archiv autora

Srpnová povodeň roku 2002 významně zasáhla celou Prahu, a tedy i trojskou kotlinu. Zde zůstaly v podvědomí čtenářů především zprávy týkající se záchrany zvířat pražské ZOO. V současné době v tomto území existuje protipovodňová hráz, vedoucí od mostu Barikádníků až k trojskému jezu (ke sportovnímu kanálu Univerzity Karlovy). Stávající stavba však, mimo redukce rozsahu aktivní průtočné zóny, neplní svoji funkci z důvodu absence odpovídající návaznosti.

Tři soutěsky - čínská dimenze

Číslo: 03/07
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc. | foto: archiv autora, archiv redakce, ČTK

Stavba dnes nepochybně největšího víceúčelového vodního díla na světě, která probíhá od roku 1994 na řece Jang-tse v Číně a v současné době se nachází v závěrečné etapě výstavby, přitahuje značnou pozornost. Nejen proto, že se jedná o největší instalovaný výkon vodní elektrárny – 18 200 MW, k němuž přibude dalších 4200 MW (dosavadní rekord drží Itaipu s 14 000 MW, Brazílie a Paraguay), popřípadě i díky největšímu objemu uloženého betonu (28 milionů m3), ale rovněž pro mediálně často rozvíjený odpor různých ekologických sdružení, respektive ochránců přírody, proti jeho realizaci.

Protipovodňová opatření na ochranu stokové sítě na území hl. m. Prahy

Číslo: 03/07
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Hana Kulanová | foto: archiv autorky

Cílem řešení protipovodňové ochrany obcí je nejen ochrana před zatopením vodou z vodního toku, ale také ochrana před vnitřními vodami vzniklými za povodně na chráněném území. Jednotný stokový systém odvádí odpadní vody spolu s částí dešťových vod do ČOV. Dešťové vody jsou odlehčovány na odlehčovacích komorách a vypouštěny do vodních toků. Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody do vodních toků přímo. Za povodně jsou tato spojení vodního toku a kanalizační sítě zdrojem průniku povodňových vod do chráněného území. Na druhé straně však musí být umožněno odvádění vnitřních vod do vzduté hladiny vodního toku. Tento zdánlivě protichůdný požadavek zabránit vodě dostat se do území a současně umožnit vodě vznikající v chráněném území odtéci je předmětem celkového řešení protipovodňové ochrany urbanizovaných území.

Realizace poldru Žichlínek na Moravské Sázavě

Číslo: 03/07
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Petr Starý | foto: archiv autora

Poldr Žichlínek je situován do údolní nivy v prostoru soutoku Moravské Sázavy a Lukovského potoka pod obcí Žichlínek. Toto území bylo historicky převážně loukami, které však byly v minulém století rozorány. V době přípravy a zahájení výstavby poldru byla již celá plocha budoucí zátopy využívána jako orná půda, přestože pěstování zemědělských plodin nebylo produktivní a bylo ohrožováno povodněmi.

Kolektivní smlouvy

Číslo: 03/07
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: JUDr. Pavel Novák

Havárie střešní konstrukce zatížené sněhem

Číslo: 03/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Jaromír Vrba, CSc. | foto: archiv autora

V březnu 2006 došlo v podhůří Jeseníků k havárii střešní konstrukce realizované ze sbíjených dřevěných vazníků. Na požádání majitele objektu jsem vypracoval soudněznalecký posudek, který měl dát odpověď na příčiny zhroucení konstrukce. Podstatnou příčinou havárie byla konstrukční chyba projektového návrhu, umocněná ještě nevhodnou realizací detailu při zhotovení zastřešení. Bez významu ovšem nebylo přetížení ulehlým sněhem, do kterého těsně před havárií napršelo, přišla obleva.

Protipovodňová opatření města Olomouce

Číslo: 03/07
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Pavel Barborka | foto: David Prachař

Staré historické město Olomouc, nacházející se v údolní nivě řeky Moravy, bylo vždy spjato s hlavním moravským tokem odvádějícím vodu z převažující části území Moravy. Původní zástavba města byla situovaná na výše položených plochách, které nebyly ohrožovány povodněmi, a říční vody bylo využíváno v obranném systému města. S pozdějším růstem města však docházelo postupně k zastavování údolní nivy tak, že řeka Morava byla sevřena v novém centru do úzkého prostoru, kde zůstalo už jenom jednoduché koryto s šířkou v březích cca 30 m. Tento nepříznivý trend vývoje města určil v základních obrysech dnešní stav již v 19. století.

Fibre Concrete 2007

Číslo: 03/07
Rubrika: Informační servis
Autor: text: redakce

Protipovodňová opatření na Labi v Ústeckém kraji

Číslo: 03/07
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Jindřich Zídek | foto: archiv autora

Výskytu povodní nelze zabránit. Lidé mohou do určité míry pouze ovlivnit velikost a časový průběh povodňové vlny a zmírnit její negativní důsledky. Při realizaci povodňových opatření se musí postupovat koncepčně a lokální problémy nelze řešit bez posouzení jejich vlivu na navazující území. Při řešení projektů je zapotřebí příslušná odbornost řešitelů, určitá pokora a pochopení přírodních jevů a možností české krajiny.

Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy v roce 2007

Číslo: 03/07
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Jiří Cabrnoch | foto: archiv autora

Rok 2006 byl ve výstavbě protipovodňových opatření rokem předělovým. Byly dokončeny všechny úseky v centru města, jejichž výstavba vrcholila v letech 2004 a 2005, a současně se definitivně rozhodlo o koncepci etap na okrajích města, které dosud nebyly zahájeny. V roce 2007 vstoupí budování systému protipovodňové ochrany hl. m. Prahy do své závěrečné fáze.

Strana:  1   2   3 

Ročník: 2007











Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007