Stavby v horách

Modernizace lyžařského areálu Rokytnice nad Jizerou-Horní domky

Vloženo: 21.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Zdeněk Dřevěný, Jaromír Syrovátko | foto: archiv autora

V loňském roce rozhodl investor TJ Spartak Rokytnice o dalším razantním kroku v modernizaci lyžařského střediska Rokytnice nad Jizerou-Horní domky vybudováním lanové dráhy A1 s novými stavbami vstupní budovy (s lanovou dráhou na střeše) a budovy technického zázemí s mostem pro lyžaře. Touto lanovou dráhou, realizovanou na místě bývalého stařičkého „přibližováku“, byl vyřešen problém nástupu do celého areálu, který se z hlediska poskytovaných zákaznických služeb dostává na úroveň alpských lyžařských středisek.

Historické stavby vystavené horským podmínkám

Vloženo: 22.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavby v horách
Autor: text: Jan Vinař | foto: archiv autora

K historickým stavbám, které jsou vystavěny v prostředí blízkém horským podmínkám, patří zejména hrady. Charakterizuje je vysoká izolovaná poloha, někdy přesahující 600 m, nechráněná před větry, extrémní tepelné namáhání a často rozsáhlé lesy v okolí. U hradních zřícenin tak můžeme sledovat působení vnějšího prostředí a jejich postupné chátrání, při kterém se uplatňuje řada činitelů.

Apartmány Čertovka v Harrachově

Vloženo: 21.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Petr Kordovský | foto: Jolana Plháčková, Martin Salajka

Novostavba bytového domu je situována v centru významného krkonošského střediska Harrachov, kde z jižní strany tvoří druhou řadu zástavby za nově vzniklými polyfunkčními budovami na hlavní pěší zóně procházející centrem města. Vzhledem ke svému umístění je navržena tak, aby materiálovým pojetím a replica rolex výtvarným řešením skloubila požadavky investora s krajinným rázem a charakterem prostředí.

Stavby pro plnění funkce lesa na území KRNAP

Vloženo: 21.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Radko Novotný | foto: archiv autora

Na území KRNAP je v současnosti nutno řešit nejen výstavbu a údržbu lesních cest sloužících lesnickému provozu, ale i obnovu turistických chodníků. Významnou stavební činností je také asanace erozních rýh a sesuvů, které jsou v posledních letech zapříčiněny zvýšenou četností přívalových srážek v extrémních horských polohách.

Urbanistická struktura, architektura a konstrukce horských vesnic ČR

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Mojmír Kyselka | foto: archiv autora

Většina území České republiky je začleněna do vrchovin, které převážně v hraničních územích přecházejí do podhorských a horských krajin. I když jsou proti impozantním horským masivům našich sousedů, Slovenska, Rakouska a Německa, tyto vrchoviny a hory skromnější, výrazně určují hlavní geomorfologický charakter ČR. Stejně tak ovlivňují strukturu osídlení i určité společné znaky starších horských staveb.

Výstavba v Národním parku Šumava

Vloženo: 16.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Jaroslava Martanová | foto: archiv autora

V České republice jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 zřizována velkoplošná chráněná území dvou typů: chráněné krajinné oblasti a národní parky. Národními parky jsou podle tohoto zákona rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.

Zabezpečení nezávadnosti pitné vody na horách a v odlehlých místech

Vloženo: 21.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavby v horách
Autor: text: Lubomír Macek

Majitel nebo stavitel horské chaty, penzionu nebo hotelu, které mají vlastní zdroj vody, bude možná potřebovat zabezpečit její mikrobiologickou nezávadnost. Přestože ve většině případů je voda v horských oblastech dobré kvality, nese provozovatel ubytovacího zařízení zodpovědnost za zdraví svých hostů. V takovém případě se vyplatí investovat do zařízení na dezinfekci vody.

Vývoj architektúry horských oblastí Karpát v harmónii s tradičnou kultúrou

Vloženo: 21.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Igor Krpelán | návrhy, foto: autor

Konštrukčné a estetické kvality pôvodnej architektúry, vyvinuté v minulosti najmä vďaka dlhodobo ustáleným podmienkam uzemia Karpát, sú stále bohatým a dostatočne pestrým zdrojom poskytujúcim racionálne riešenia aj mnohých súčasných problémov. Ich vhodnou transformáciou v súlade s možnosťami a potrebami doby v rámci stavebných úprav pôvodných objektov, alebo pri výstavbe nových, je možné dosiahnuť vyšší vývojový stupeň tradičnej architektúry zodpovedajúcej užívateľským požiadavkám súčasnosti.

Plánování odvádění a čištění odpadních vod v horských oblastech

Vloženo: 21.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby v horách
Autor: text: Vladimír Chaloupka | foto: Jiří Kovalčík

Základním právním předpisem, který se zabývá problematikou odpadních vod, je zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení § 38 odst. 1 definuje odpadní vody jako vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Navrhování střech do podmínek horského prostředí

Vloženo: 16.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavby v horách
Autor: text: Zdeněk Kutnar | foto: archiv autora

Stavby v horském prostředí jsou extrémně namáhány povětrnostními vlivy. Trpí zejména celý obalový plášť budov. V létě převážně kombinací větru a deště, v zimě sněhovými masami a námrazami. Jedná se zpravidla o hydrodynamické a statické namáhání konstrukcí. Dosáhnout funkčně vyhovujícího řešení není jednoduché. Dokládají to tisíce poškozených budov po každém zimním období. Nejhůře jsou na tom střechy.

Navrhování staveb na zatížení větrem podle ČSN EN 1991-1-4

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby v horách
Autor: text: Jaromír Král | foto: archiv autora

V roce 2005 byl do soustavy českých norem zaveden Eurokód pro zatížení větrem převzetím anglického originálu. Současně s jeho překladem bude v roce 2007 vydána nová mapa větrných oblastí pro ČR. Kromě informací o mapě jsou v příspěvku uvedeny postupy a metody vybrané z alternativních možností pro použití na území ČR. V příspěvku jsou také uvedeny komentáře k ustanovením, ve kterých se Eurokód odchyluje od dosavadní praxe.

Navrhování staveb na zatížení sněhem

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby v horách
Autor: text: Marie Studničková | foto: archiv autora

Do 31. října 2006 platily pro Českou republiku tři normy pro zatížení sněhem:

  • ČSN 73 0035:1986 [2]
  • ČSN P ENV 1991-2-3:1997 [3]
  • ČSN EN 1991-1-3:2005 [4]

Zásady navrhování a provozování solárních systémů v horských oblastech

Vloženo: 21.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Jaroslav Peterka | foto: archiv autora

Rozdílnost klimatických poměrů na horách a v nížinách předznamenává specifické výhody a nevýhody pro aplikaci slunečních kolektorů a fotovoltaických panelů. Příspěvek hodnotí podmínky využití sluneční energie pro přípravu teplé vody a přitápění a řeší ochranu těchto technologií před sněhem. Jsou zde rozebrány problémy u stávajících staveb, přetížení střechy a další související stavební zásahy.

Hraniční most na kontaktu dálnic D8 a A17 v Krušných horách

Vloženo: 16.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Otakar Lojkásek | foto: archiv autora

V prosinci 2006 byl slavnostně otevřen 23,3 km dlouhý úsek dálnice D8, na nějž navazuje na německé straně dálnice A17. Hraniční most v Krušných horách, který se nachází na kontaktu obou dálnic, byl postaven v neobvykle krátkém termínu a v kvalitě oceněné odborníky z obou zemí.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007